Page 343 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 343

ten aanzien van de huisvestingskeuze is kritiek.244 Dit leidt tot oproepen om te onderzoeken of de intergemeentelijke sociale dienst niet met andere gemeenten kan worden uitgebreid teneinde de overhead te drukken.
De wethouder in Bernisse wordt verweten dat hij het uitgangspunt ‘budgetneutraliteit’niet serieus neemt en dat de verwachte efficiencyvoordelen uitblijven. De wethouder presenteert een raming van de kosten wanneer de gemeente de sociale dienst in eigen beheer zou houden. Vooral door benodigde ICT vernieuwingen en de overgang naar de WWB zouden de verwachte kosten dan nog hoger zijn, zodat in zekere zin de samenwerking wel degelijk besparend werkt.
Medio 2004 ontstaan in de raad van Rozenburg vragen over de lokale loketfunctie. Er is onvrede omdat dit zich beperkt tot het verstrekken van formulieren. Daarnaast wordt opgemerkt dat de loketfunctie slecht is geregeld, waardoor mensen aan het loket hun hele hebben en houwen moeten vertellen waar iedereen kan meeluisteren. Dit leidt tot een vrij emotionele discussie, waarbij de wethouder en de voorzitter stellen dat dit met iets anders te maken heeft en daar aan wordt gewerkt.
Als bovendien opnieuw extra middelen voor de intergemeentelijke sociale dienst worden gevraagd, ontlokt dat bij een raadslid de verzuchting: “Bij elke steen, die ze optilt, springt er weer zo één naar boven en die vraagt weer om geld. En die blijft maar vragen. Het is in de commissie ook al gezegd. De één noemt het een vergiet. Wij noemen het een bodemloze put” (Raadsvergadering Rozenburg, 1 juli 2004).
Diverse onverwachte posten passeren de revue. De wijze waarop is begroot krijgt flinke kritiek. Ook het bureau dat de implementatie heeft voorbereid en de procesmanager die de implementatie begeleidt krijgen er van langs omdat zoveel kosten niet waren voorzien. De raad heeft het gevoel dat zij geen keuze heeft dan maar weer mee te gaan, maar geeft aan dat de maat vol is. De raad van Rozenburg roept het college op bij de intergemeentelijke sociale dienst aan te dringen op bezuiniging.
De raad van Rozenburg blijft in deze fase de meest kritische van de drie. Tijdens de algemene beschouwingen in november komen diverse sociale thema’s voor het voetlicht. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de positie van de klantmanagers bij de intergemeentelijke sociale dienst, die voor de cliënten
244 De Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten, Rozenburg was gehuisvest in een monumentaal pand.
BIJLAGE D RAADSVERSLAGEN
341


   341   342   343   344   345