Page 342 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 342

Najaar 2003 stellen de raden de gemeenschappelijke regeling vast. Alleen in Rozenburg gaat dat gepaard met veel discussie en schorsingen. Hoewel de raad de intergemeentelijke sociale dienst vanwege dreigende kwetsbaarheid onvermijdelijk acht is er veel kritiek ten aanzien van de kosten. Ook worden zorgen geuit over de lokale dienstverlening. Omdat de back office op één plaats komt is men bang dat het lokale loket niet veel meer dan een informatieluik zal zijn. Een raadslid noemt daarbij de vorming van een intergemeentelijke sociale dienst een noodverband, gericht op het uitvoeren van bestaand beleid en wettelijke kaders, maar ook niet meer dan dat. Hij mist aanzetten naar nieuw beleid. Ten slotte wordt lang gesproken over het al dan niet wenselijk zijn van een nulmeting om goed te kunnen monitoren of de intergemeentelijke sociale dienst inderdaad efficiënter werkt. De daarmee gemoeide tijd en kosten alsmede het argument dat met de overgang van ABW naar WWB een onvergelijkbare situatie ontstaat leiden ertoe dat dit voorstel het niet haalt. Dat ontlokt een raadslid de opmerking: “Dat betekent, dat de raad zich doelen heeft gesteld, vanavond, die we niet kunnen meten” (Raadsvergadering Rozenburg, 30 oktober 2003).
Nog voor de start van de intergemeentelijke sociale dienst ontstaat in november 2003 tijdens de algemene beschouwingen in de raad van Rozenburg een discussie over harmonisatie versus lokaal beleid. De Christen Unie wil in 2004 een kaderstellend debat over het minimabeleid. Deze motie haalt het overigens niet nadat het college deze als onnodig typeert, omdat er al toezeggingen zijn gedaan om over minimabeleid te spreken.
Begin 2004 neemt de raad van Brielle een motie aan om het college op te roepen om alsnog te proberen om Westvoorne weer bij de intergemeentelijke sociale dienst te betrekken in de verwachting dat dit tot kostenreductie zou leiden. Verder vindt er in de raad van Brielle dat jaar weinig tot geen discussie over de intergemeentelijke sociale dienst of het sociale domein plaats. Wel complimenteert de raad over de heldere opzet van het strategisch beleidsplan voor de intergemeentelijke sociale dienst.
In Bernisse en Rozenburg ontstaat in het voorjaar van 2004 echter de nodige discussie over de financiële kant van de intergemeentelijke sociale dienst. De gepresenteerde cijfers leiden tot teleurstelling over het uitblijven van kostenreductie. Bovendien wordt om een extra krediet gevraagd. Vooral
340


   340   341   342   343   344