Page 344 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 344

het aanspreekpunt in veel van de sociale thema’s zijn. Onder meer door de WWB komen meer thema’s en taken op de intergemeentelijke sociale dienst af. Er wordt gepleit om te zorgen voor voldoende klantmanagers, ook als dit financiële consequenties heeft.
Daarnaast wordt gesignaleerd dat er veel klachten over de intergemeentelijke sociale dienst en de schulphulpverlening bij de ombudsman komen. Ook wordt opgemerkt dat wanneer intergemeentelijke sociale dienst medewerkers op het gemeentehuis zitten ter bemensing van het lokale loket zij geen internet of computer hebben, waardoor zij weinig kunnen.
Rozenburgse raadsleden vragen zich af wanneer de intergemeentelijke sociale dienst vruchten gaat afwerpen. Tot nu toe heeft men vooral de nadelen ondervonden.
In de loop van 2004 passeren desondanks de eerste producten van de intergemeentelijke sociale dienst (handhaving-verordening WWB, re- integratieverordening WWB, maatregelenverordening WWB, boetever- ordening WIN, ontwerpbegroting intergemeentelijke sociale dienst 2005, meerjarenraming ID 2005-2008, WWB beleid 2005) de diverse raden. Deze passeren zonder veel discussie en zelfs met een enkel compliment. Voornamelijk in de raad van Rozenburg is sprake van enige discussie. De verordening cliëntenparticipatie WWB krijgt in Bernisse wat tegenwind van de VVD, die het nut er niet van inziet, maar ook deze verordening wordt verder vrij geruisloos vastgesteld.
De ontwerpbegroting intergemeentelijke sociale dienst 2006, de meerjarenraming intergemeentelijke sociale dienst 2006-2009 en de jaarrekening en jaarverslag intergemeentelijke sociale dienst 2004 worden in 2005 na wat technische vragen en toelichting zonder veel discussie door de raad van Bernisse goedgekeurd. In de raad van Brielle zijn wel wat vragen over het in hun ogen complexe besluitvormingstraject en over de verdeelsleutel. Er ontstaat ook discussie over het vormen van een weerstandsreserve binnen de intergemeentelijke sociale dienst versus het terug laten vloeien van gelden naar de gemeenten.
Het lokaal beleidsplan WWB 2006 alsmede het strategisch beleidsplan intergemeentelijke sociale dienst 2006 passeren in 2005 ook zonder veel discussie, zij het met een klein amendement ten aanzien van het bedrag categorale bijstand. Ook ontstaat wat discussie over het al dan niet afschaffen
342


   342   343   344   345   346