Page 340 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 340

de raad besproken. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en gesteld dat harmonisatie geen doel op zich mag zijn.242
Vanaf de tweede helft van 2009 tot en met 2011 vindt in de diverse raden verder weinig inhoudelijke discussie over Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek aangelegenheden plaats. Wel wordt in enkele raden over de bezuinigingen in relatie tot de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek gesproken. Februari 2010 zijn de voorgestelde bezuinigingen aanleiding tot stevige discussie in de raad van Noordwijkerhout. Uiteindelijk wordt ingestemd met de bezuinigingsvoorstellen. In de loop van het jaar steekt de bezuinigingsdiscussie meermalen de kop op. Ook in de raad van Teylingen krijgen de bezuinigingen enige aandacht.
In 2011 krijgt het nieuwe Wmo beleidsplan enige aandacht, maar wordt na betrekkelijk weinig discussie vastgesteld. In het najaar volgt wel een aantal bezuinigingsvoorstellen op het terrein van de Wmo. Verder wordt in 2011 de nieuwe gemeenschappelijke regeling zonder veel discussie aangenomen. De discussie gaat vooral over het al dan niet toestaan van een weerstandsreserve voor de intergemeentelijke sociale dienst.
Samenvattend zien wij een niet al te grote bemoeienis van de raden met de intergemeentelijke sociale dienst. In de meeste thema’s is de raad eerder volgend dan initiërend. Een aanvankelijk kritische boventoon slaat in de loop van 2004 en 2005 om naar een meer positieve. Enkele malen wordt stilgestaan bij de vraag of er voldoende controle is, maar daar wordt verder niet op doorgepakt. Rond de komst van de Wmo neemt de aandacht van de raad wel toe. De kritische houding van Lisse, die tot uitdrukking komt rond de behandeling van de notitie ‘Op weg naar maatwerk en menselijke maat’, beperkt zich tot deze gemeente. Bovendien is de discussie vooral ingegeven door de notitie van de wethouder. De raad is volgend.
In de discussie in de raad van Lisse klinkt door dat raadsleden soms vergeten dat de intergemeentelijke sociale dienst niet op zichzelf staat, maar van hen is en hun verordeningen uitvoert. Er zijn echter ook raadsleden die daar expliciet aan herinneren.
242 Coalitie Noordwijk. (21 april 2010). Het nieuwe gezicht van Noordwijk. ‘Het Zonne-akkoord in regentijd’. Coalitieakkoord 2010 – 2014. Noordwijk
338


   338   339   340   341   342