Page 338 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 338

plaats waarbij ook de notitie van de wethouder uit Lisse zijdelings ter sprake komt. In Hillegom vindt de behandeling pas in januari 2008 plaats. Een motie om nadere kengetallen voor de toepassing Wmo te ontwikkelen wordt aangenomen. In Noordwijkerhout worden enkele kritische kanttekeningen bij de notitie uit Lisse geplaatst. De wethouder zegt dat het college de reactie van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek op de notitie onderschrijft. Al met al lijkt de discussie over de menselijke maat hoofdzakelijk zich tot Lisse te beperken.
2007 is ook het jaar dat de toetreding van Noordwijk in de diverse raden wordt besproken. Dit leidt nergens tot veel discussie. Binnen de raad van Noordwijk zelf was in 2006 nog wel enige discussie over nut en noodzaak, waarna nader extern onderzoek is uitgevoerd. Dat daarmee de afstand van de raad tot de sociale dienst zou worden vergroot wordt expliciet als te aanvaarden consequentie uitgesproken. Medio 2007 heeft de raad van Noordwijk ingestemd met aansluiting bij de intergemeentelijke sociale dienst, waarbij vooral de kwetsbaarheid van de eigen sociale dienst werd benadrukt.
December 2007 heeft Noordwijk de eigen verordeningen voor het Inter- gemeentelijke sociale dienst Bollenstreek werkterrein ingetrokken en de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek verordeningen voor Noordwijk vastgesteld omdat dit praktischer zou zijn. Wel handhaaft Noordwijk een klein aantal hogere vergoedingen.
Maart 2008 vraagt de raad van Lisse het college om de mogelijkheden van een noodfonds armoedebeleid in te stellen de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek op te roepen het beleid op de langdurigheidtoeslag te versoepelen. Het thema armoedebeleid komt in de raad van Lisse in 2008 en 2009 enkele malen terug op de raadsagenda.
Voorjaar 2008, bij de algemene beschouwingen, uit Groen Links in Hillegom zorgen over de intergemeentelijke sociale dienst, die steeds meer een eigen koers zou varen en moeilijk controleerbaar zou zijn. In juni naar aanleiding van de programmabegroting Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek komt de discussie in andere bewoording naar boven en spitst zich verder toe op de afstemming tussen de planningscyclus van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en de raad. De raad wil door betere afstemming meer in staat worden gesteld om nog invloed uit te oefenen.
336


   336   337   338   339   340