Page 339 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 339

Ook in de raad van Teylingen worden zorgen geuit, maar dan meer toegespitst op de aanbesteding en continuïteit van de thuiszorg.
April 2008 spreekt de raad van Lisse zich uit om voortaan geen raads- maar collegeledenaftevaardigennaarhetalgemeenbestuurvandeIntergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. In het geval een lid van de gemeenteraad deel zou uitmaken van het algemeen bestuur, dan zou de raad niet/onvoldoende zijn controlerende taak kunnen uitvoeren. Een lokale partij stemt tegen.
In juli 2008 krijgt de evaluatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning de nodige aandacht in de raad van Hillegom.
Eind 2008 worden in de raad van Lisse zorgen geuit over de continuïteit van de zorg, in het bijzonder in relatie tot de aanbesteding van huishoudelijke zorg.
Maart 2009 krijgt de evaluatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning een vervolg in een discussie over de inzetbaarheid van kinderen in het huishouden. Een amendement om in de verordening maatschappelijke ondersteuning te schrappen dat van kinderen van 5 tot 12 enige huishoudelijke taken mogen worden verwacht, haalt het niet. In Noordwijk wordt in 2009 deze categorie wel geschrapt. In Teylingen wordt in maart 2009 een motie aangenomen om deze categorie expliciet wel op te nemen.
In Lisse en Noordwijkerhout volgt uit dezelfde evaluatie geen discussie. Medio 2009 neemt de raad van Lisse een motie aan om bij zorgindicatie voortaan huisbezoek toe te passen.
Juli 2009 stemt de raad van Noordwijk in om zoveel mogelijk het armoedebeleid van de andere Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek gemeenten te volgen, mede omdat cliënten het niet begrijpen als per gemeente verschillende regelingen gelden.
December 2009 bespreekt de raad van Teylingen een rekenkamerrapport over de Wmo.241 De rekenkamercommissie stelt vast dat de raad weinig stuurt. De raad stemt in met het rapport, maar bespreekt het ondanks de conclusies over hun eigen rol slechts kort.
Waar Noordwijk aanvankelijk vooral zoveel mogelijk wilde harmoniseren met de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek gemeenten komt met de nieuwe coalitie in 2010 een omslag. Op 21 april 2010 wordt het akkoord in
241 Rekenkamercommissie Teylingen (17 november 2009). Wmo de raad aan zet. Een onderzoek naar sturingsmogelijkheden en burgerparticipatie bij de Wmo in de Gemeente Teylingen. Sassenheim
BIJLAGE D RAADSVERSLAGEN
337


   337   338   339   340   341