Page 204 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 204

Hoofdstuk 5
van nationale wetgeving en op basis van reguliere politieke procedures aangepast. Een lokale verordening geldt bovendien voor alle burgers binnen het territoir in dezelfde omstandigheden en de overheid is zelf ook aan de eigen verordeningen gehouden. Ook hier geldt de ‘rule of law’. Gesteld kan worden dat de samenwerking geen effect heeft op de rechtszekerheid in formele zin.
Aantal juridische procedures (rechtszekerheid)
Rechtszekerheid is een belangrijk criterium voor de wijze waarop de gemeente haar rol als rechtshandhaver invult. Kan de burger er van op aan dat hem recht wordt gedaan? Heeft het onderbrengen van de sociale dienst in een intergemeentelijke dienst daar effect op?
Rechtszekerheid heeft een objectieve en een subjectieve kant. Objectief staat centraal of het recht correct (volgens de juridische regels) wordt toegepast en de burger dat krijgt waar hij recht op heeft. Subjectief gaat het om vertrouwen. Voelt de burger zich zeker dat zijn rechten worden gerespecteerd?
Het subjectieve rechtsgevoel van de burger kan afwijken van de objectieve rechtszekerheid. In de casusbeschrijving Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zagen wij de discussie over de ‘menselijke maat’ (§ 4.1.2), die laat zien dat rechtszekerheid kan botsen met rechtvaardigheidsgevoel.
Om een beeld te vormen van de rechtszekerheid kijken wij naar de ontwikkeling in het aantal bezwaren en beroepszaken. Het aantal bezwaren en beroepszaken zegt in eerste instantie iets over het subjectieve rechtsgevoel. De burger is van mening dat hem geen recht is gedaan, ongeacht of die mening terecht is. Klachten nemen wij niet mee. Deze hebben veel minder een juridisch karakter maar gaan vooral over bejegening. Het is dan ook niet voor niets dat de vraag naar klachten onderdeel uitmaakt van de diverse klanttevredenheids- onderzoeken, die bij de casusorganisaties zijn uitgevoerd.186 Het aantal schriftelijke klachten is overigens vrij beperkt. Bij Optimisd schommelt het aantal tussen 4 tot 9 per jaar.
186 De diverse klanttevredenheidsonderzoeken zijn opgenomen in het overzicht van gebruikte documenten per casus. In paragraaf 5.3.2 worden deze besproken.
202


   202   203   204   205   206