Page 203 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 203

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
• Het aantal juridische procedures.
• Het percentage gegrondverklaringen in bezwaar en beroep. Voor rechts(on)gelijkheid zijn twee indicatoren gekozen:
• Gelijkheid in voorzieningenniveau.
• Ervaren (on)gelijkheid in uitvoering.
Het al dan niet verzwakken van het formele juridische kader voor overheidshandelen (rechtszekerheid)
De‘rule of law’biedt de burger rechtsbescherming. De overheid is onderworpen aan het recht. Het recht schept een formeel juridisch kader dat de burgers in formele zin rechtszekerheid biedt. Wijzigt en vooral verzwakt dit kader door het intergemeentelijk organiseren van de sociale dienst?
De sociale dienst voert sociale wet- en regelgeving uit die op nationaal niveau
is vastgesteld. Dezelfde wet- en regelgeving is van toepassing ongeacht
of de uitvoering gemeentelijk of intergemeentelijk is georganiseerd. De mogelijkheden voor bezwaar en beroep tegen de overheid zijn op nationaal
niveau geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (in het bijzonder de hoofdstukken 6 t/m 8). De verplaatsing van de uitvoering en zelfs van het
nemen van voor bezwaar en beroep vatbare beslissingen naar een gemeen- 5 schappelijke regeling doet niets af aan deze bezwaar- en beroepsmoge-
lijkheden.
Op uitvoeringsniveau heeft de lokale overheid wel ruimte om nadere regelgeving te creëren in de vorm van verordeningen. De sociale wetgeving gaat uit van medebewind (§ 2.3.1). Eerder (§ 5.2.1) is vastgesteld dat de samenwerking tot harmonisatie van beleid leidt, wat zich vertaalt in harmonisatie van de verordeningen. In de toelichting op verordeningen noch in de raadsstukken rond de behandeling is ook maar enige aanwijzing te vinden dat de aard van de wijzigingen buiten de wens tot harmonisatie een relatie zou hebben met het intergemeentelijke karakter van de dienst. Ook bij een gemeentelijke sociale dienst zouden vergelijkbare aanpassingen in de lokale verordeningen als formeel-juridisch kader kunnen plaatsvinden, maar dan op basis van lokale politieke keuzes en niet ingegeven door een wens tot harmonisatie. Op detail niveau verandert het juridische kader daarmee wel ten gevolge van de samenwerking. Daarmee is echter nog niet de rechtszekerheid aangetast. Het kader wordt binnen het bredere kader
201


   201   202   203   204   205