Page 201 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 201

Legaliteit
Algemene rechtsbeginselen (Rechtszekerheid)
Algemene rechtsbeginselen (Rechts(on)gelijkheid)
Bestuurlijke inrichting in overeenstemming met de wet.
(indien niet in overeenstemminglegaliteit gecompromitteerd)
Het al dan niet verzwakken van het formele juridische kader voor overheidshandelen.
(verzwakking kaderminder rechtszekerheid)
Aantal juridische procedures t.o.v. de benchmark.
(meer procedures t.o.v. de benchmarklagere rechtszekerheid)
Percentage gegrondverklaringen in bezwaar en beroep t.o.v. de benchmark. (meer gegrondverklaringen t.o.v. de benchmarklagere rechtszekerheid)
Gelijkheid in voorzieningenniveau.
(meer gelijkheid in niveau van voorzieningenmeer rechtsgelijkheid)
Ervaren (on)gelijkheid in uitvoering.
(meer positieve perceptie t.a.v. gelijk omgaan met gelijke gevallen, rekening houdend met ongelijke gevallenmeer rechtsgelijkheid)
DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
intergemeentelijk niveau een zinvolle bundeling op te leveren. Belangrijke factor daarbij is wel dat de samenwerking in onze casussen tot een voor het beleidsterrein sociaaleconomisch congruent gebied leidt.
Gemeten aan de formele afstand tussen burger en bestuur, zien wij een effect. De formele afstand neemt toe.
Gemeten aan de mate van kaderstelling en controle door de raad, zien wij dat de gemeenteraden hun rol op dit punt ten aanzien van het samenwerkingsverband zwak invullen. Wij zien dat ook gemeenteraden met een gemeentelijke sociale dienst op het beleidsterrein van sociale zaken vooral reactief zijn. Het intergemeentelijk en daarmee gevoelsmatig meer op afstand organiseren van de sociale dienst versterkt de reactieve opstelling van de raden echter wel. Gemeenteraadsleden hebben de neiging een intergemeentelijke dienst niet te beschouwen als uitvoeringsdeel van hun eigen gemeente, maar meer als een externe leverancier.
Gemeten aan de mate en aard van de media aandacht ten slotte zien wij geen effect op het maatschappelijk draagvlak en daarmee ook niet op de legitimiteit.
5.3 HET JURIDISCHE PERSPECTIEF 5 Voor een analyse vanuit het juridische perspectief zijn kenmerken benoemd,
die nader zijn geoperationaliseerd in onderstaande indicatoren.
Tabel 18 Analysekader juridische perspectief
Kenmerk
Indicator
199


   199   200   201   202   203