Page 200 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 200

Hoofdstuk 5
is betrokken. Deze sociale dienst krijgt extra aandacht van pers en politiek (ingegeven door reacties van verontruste burgers) bij de invoering van de Wmo. Wij zien dan ook een sterke toename in berichtgeving rond de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek na de invoering van de Wmo in 2007 en wij zien dat de berichtgeving ook wordt ingegeven door het optreden van lokale politici. In verhouding gaan berichten bij dit samenwerkingsverband dan ook vaker over het beleid, hoewel er ook het nodige is geschreven over de wijze waarop de dienst het beleid uitvoert. Vooral rond uitspraken van de wethouder sociale zaken uit Lisse en zijn notitie over de menselijke maat185 ontstaat veel media-aandacht. De meeste burgers hebben geen directe omgang met Wwb-cliƫnten, maar vroeg of laat krijgen de meeste burgers zelf of in hun directe omgeving te maken met de Wmo. Dat vergroot bij een intergemeentelijke sociale dienst die ook de Wmo (deels) uitvoert de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het handelen. Dit staat los van het al dan niet in intergemeentelijk verband uitvoeren van de sociale wetgeving.
Het totaal aan berichten overziende vinden wij in de media aandacht voor de sociale dienst geen indicatie voor meer of andere aandacht door het intergemeentelijke karakter. Er is, soms ook kritische, media-aandacht al is deze niet groot. Media- en maatschappelijke aandacht neemt vooral toe bij incidenten en bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek na de invoering van de Wmo. Deze media-aandacht is echter geen gevolg van de samenwerking. De berichtgeving suggereert geen invloed van de intergemeentelijke samenwerking op het maatschappelijke draagvlak.
5.2.3 Conclusie
Gemeten aan de mate van beleidsharmonisatie, kunnen wij stellen dat het onderbrengen van het beleidsveld sociale zaken binnen een intergemeentelijke dienst leidt tot verlegging van het niveau van bundeling van waardenconflicten. Wij zien een verregaande mate van harmonisatie van beleid, verordeningen en uitvoeringspraktijk. Daarmee is het niveau van afweging van waardenconflicten voor de bundeling op het sociale domein verschoven naar intergemeentelijk niveau. Binnen de schaal en samenhang van de onderzochte samenwerkingsverbanden blijkt deze verschuiving naar
185 De Roon, A. (12 september 2007). Op weg naar meer maatwerk en menselijke maat. Lisse
198


   198   199   200   201   202