Page 198 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 198

Hoofdstuk 5
ambtenaren bij het samenwerkingsverband. De commissie Onderzoek Gemeentefinanciën Noordwijkerhout waarschuwt in een onderzoek:184
Bestuurlijk blijkt dat de kennisopbouw en verdere professionalisering van de ISD gepaard gaat met een afbouw van kennis binnen de gemeentelijke organisaties. Op termijn kan een dergelijke ontwikkeling leiden tot een situatie waarin de gemeenten niet langer feitelijk de ISD besturen, maar de ISD de gemeenten op sleeptouw neemt. Vanuit oogpunt van bestuurlijke verantwoordelijkheden is het van belang tijdig stil te staan bij de eisen (qua kennis en vaardigheden) die het effectief aansturen van uitgeplaatste uitvoeringsactiviteiten stelt aan het gemeentelijk apparaat. (p. 14)
In dat opzicht lijkt de onmacht van gemeenteraden om hun kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren te worden vergroot wanneer de sociale dienst in een intergemeentelijk verband meer op afstand komt te staan, al is deze onmacht een gegeven dat niet door de samenwerking als zodanig wordt veroorzaakt.
Mate en aard van berichtgeving in de media
Legitimiteit van het bestuur vraagt ook om maatschappelijk draagvlak (Van Gestel, Goverde & Nelissen, 2000). Draagvlak is nauw verbonden aan de maatschappelijke uitkomst van het beleid (Scharpf, 1999), maar ook aan de maatschappelijke perceptie daarvan. Negatieve perceptie ten aanzien van de overheid en haar handelen, leidt tot afnemend vertrouwen in de overheid (Goodsell,1994).
Voor een indicatie van de maatschappelijke beeldvorming kunnen wij op zoek naar meetpunten in de (lokale) pers. Hoe vaak en wat de pers over de sociale dienst bericht kan een indicatie geven van wat het samenwerkingsverband maatschappelijk teweeg brengt.
In alle drie de casussen zien wij dat de lokale pers met enige regelmaat over het sociale domein bericht. Voor een belangrijk deel zijn dit echter informatieve berichten op basis van persberichten van de sociale dienst. Vaak worden deze persberichten letterlijk overgenomen. Deze berichten zijn veelal vrij kort en feitelijk.
184 Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën Noordwijkerhout. (september 2005). Rapport Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën. Onderzoeksjaar 2004-2005. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Noordwijkerhout
196


   196   197   198   199   200