Page 196 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 196

Hoofdstuk 5
Wmo-platform. ... ... Er vindt weinig tot geen discussie over de inhoud van
deze stukken plaats in raads- en commissievergaderingen. 182
De rekenkamer Bernheze constateert dat er wel ruimte is voor kaderstelling, maar dat deze nauwelijks wordt benut:
Binnen grenzen heeft de gemeente Bernheze mogelijkheid bij te sturen in het beleid van Optimisd. Daarnaast kan ze een verzoektaak indienen en extra inzet inkopen. In de praktijk stelt de gemeenteraad zelf nauwelijks kaders. Optimisd stelt stukken op die door de raad worden vastgesteld. 183
De kleur van de raad heeft wel enige invloed op de mate waarin de raad zich kritisch opstelt ten aanzien van het beleidsveld en het handelen van de intergemeentelijke sociale dienst. Vooral waar de SP in de raad zit zien wij in de raadsvergaderingen meer vragen, kritische discussie en moties op dit terrein. Het resultaat blijft echter gelijk. De meeste moties halen het niet en de discussies hebben meer het karakter van incidentenpolitiek dan dat samenhangende kaders voor het handelen van de intergemeentelijke sociale dienst worden gevormd. Wij zien dat de gemeenteraden in onze casussen moeite hebben om uit te stijgen boven incidentenpolitiek en om daadwerkelijk vanuit politieke idealen kaders te stellen voor het taakveld.
De vraag kan gesteld worden of dit onvermogen van de gemeenteraad specifiek geldt voor de kaderstelling en controle bij samenwerkingsverbanden zoals in onze casussen, of dat dit onvermogen zich evengoed bij gemeentelijke sociale diensten zou voordoen. Al in een onderzoek uit 1999 in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt SGBO dat de problemen die samenhangen met de controle van gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen samenhangen met de knelpunten in de controletaak van gemeenteraden op hun colleges in algemene zin (Smallenbroek, Bakker & Burgers, 1999, p. 37). In 2005 komt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar aanleiding van een onderzoek naar democratische legitimatie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (waarin ook de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is betrokken) tot vergelijkbare conclusies (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005). De twijfel, of de gemeenteraad sowieso in de praktijk nog als hoofd van de
182 Rekenkamercommissie Teylingen (17 november 2009). Wmo de raad aan zet. Een onderzoek naar sturingsmogelijkheden en burgerparticipatie bij de Wmo in de Gemeente Teylingen. Sassenheim, p.7
183 Rekenkamer Bernheze. (1 maart 2012). Arbeidsre-integratie in de gemeente Bernheze. Bernheze, p.6
194


   194   195   196   197   198