Page 194 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 194

Hoofdstuk 5
Het getrapte karakter van de politieke representatie en verantwoording bij intergemeentelijke samenwerking is overigens geen uniek Nederlands verschijnsel (Hulst & Van Montfort, 2007c). In andere Europese landen is daar ook sprake van en wordt eveneens een relatie gelegd met het vraagstuk van democratische legitimering. Afgezien van Finse experimenten met directe verkiezingen van het bestuur van de intergemeentelijke organisatie wordt het intergemeentelijke bestuur in vrijwel alle179 door Hulst en Van Montfoort onderzochte landen net als in Nederland gevormd door een afvaardiging vanuit de besturen van de deelnemende gemeenten. Spanje in daarbij een van de weinige landen waar de vertegenwoordiging binnen het intergemeentelijke bestuur niet alleen de deelnemende gemeenten moet vertegenwoordigen, maar ook representatief moet zijn voor de politieke verhoudingen binnen het gebied (Hulst & Van Montfort, 2007c; Nieto Garrido, 2007).
In onze casussen zien wij dat deze afstand wordt vergroot. Na de omvorming van de gemeenschappelijke regeling tot zuivere collegeregeling werd de formele afstand nog groter, zodat daar de democratische legitimiteit verder onder druk komt te staan.
Dat de indirecte lijn naar de gekozen volksvertegenwoordiging leidt tot verzwakking van de democratische legitimiteit, wordt ook zichtbaar in de verminderde mogelijkheid om het bestuur ter verantwoording te roepen. In een rapport van de rekenkamercommissie van Sint-Michielsgestel wordt over Optimisd expliciet gezegd dat de mogelijkheden om het bestuur van de regeling ter verantwoording te roepen voor de gemeenteraad beperkt zijn.180 In geen van de casussen kunnen de leden van het algemeen bestuur noch leden van het dagelijks bestuur door een gemeenteraad in die hoedanigheid formeel ter verantwoording worden geroepen. De eigen wethouder, die deel uitmaakt van het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur van de regeling, kan echter als wethouder wel door de eigen raad ter verantwoording worden geroepen. Dat gebeurt blijkens de raadsnotulen wel met enige regelmaat. Langs deze weg kan de raad wel indirect invulling geven aan de controlerende taak.
179 In het Verenigd koninkrijk is er geen wettelijke regeling aangaande het bestuur van intergemeentelijke diensten. De praktijk is niet eenduidig, maar het aantal van dergelijke diensten is beperkt.
180 Rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel. (maart 2007). Sturing en controle van de gemeenteraad op gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Sint-Michielsgestel
192


   192   193   194   195   196