Page 195 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 195

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
Vanuit een formele beschouwing van het systeem wordt geconcludeerd dat in formele zin nog wel sprake is van een democratische opbouw, maar dat het democratisch karakter door de getrapte opbouw onder druk staat. De formele afstand tussen bestuur en burger is door de inrichting van het samenwerkingsverband vergroot.
Mate van kaderstelling en controle door de raad
Volgens Fraanje en Herweijer (2013) is het voor raad en college lastig zeggenschap en controle te borgen bij intensieve intergemeentelijke samenwerking. Lukt het de gemeenteraden in onze casussen om hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van het intergemeentelijk georganiseerde taakveld te vervullen?
Uit de raadsverslagen (bijlage D) komt een beeld naar voren van gemeenteraden
die vooral reactief en volgend zijn. In interviews bevestigen zowel bestuurders
als raadsleden dat beeld. Ook tijdens raadsverslagen worden af en toe zorgen
geuit over het onvermogen om als raad via kaderstelling en controle het
beleid te beïnvloeden. Zo uit een CDA raadslid in Noordwijkerhout tijdens de
Algemene Beschouwingen zorgen over de democratische controle en zegt: “De
afspraak is dat de gemeente het beleid bepaalt en de ISDB het uitvoert. De trend is
echter gezet dat de ISDB zowel beleid als uitvoering bepaalt” (Raadsvergadering 5 Noordwijkerhout, 14 oktober 2004).
Ook diverse onderzoeken van rekenkamercommissies binnen de casus- organisaties bevestigen dat de kaderstellende rol van de gemeenteraad in de richting van het samenwerkingsverband niet uit de verf komt. De Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout stelt een geringe betrokkenheid en afwachtende houding van de gemeenteraden vast en stelt dat zij hoofdzakelijk financieel georiënteerd reageren.181 De rekenkamercommissie Teylingen constateert dat de raad zijn controlerende rol passief invult en zijn mogelijkheid tot beleidssturing laat liggen:
Raadsleden lijken bij de vaststelling van Wmo-beleidsstukken voornamelijk te varen op de expertise van het college en de adviezen van het
181 Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. (juli 2007). Sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand. Hillegom, Lisse & Noordwijkerhout
193


   193   194   195   196   197