Page 193 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 193

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
van raadsleden formeel (nog) niet uitsloot. In 2011 is een nieuwe regeling
vastgesteld die lidmaatschap van het algemeen bestuur voorbehoudt aan
Bevolking Gemeenteraad
bestuur aanwijzen.178 De gemeente Noordwijk had zich hier aanvankelijk tegen
verzet, maar dan niet zozeer vanuit een formeel legalistisch standpunt, maar
vooral uit het oogpunt van draagvlak. De gemeente Noordwijk is daarmee de
enige deelnemende gemeente waar de democratische legitimiteit van het
Figuur 15 Benoeming bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg na wijziging van de gemeenschappelijke regeling
collegeleden. Bovendien zijn het de colleges die leden van het algemeen
Wethouders
bestuur in het samenwerkingsverband een kwestie was (ยง 4.2).
Dit betekent dat voor de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten- Rozenburg en de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek de aanwijzing van bestuurders nog verder getrapt werd (figuur 15).
Algemeen Dagelijks
bestuur bestuur
Bevolking
Gemeente- Wet- Algemeen Dagelijks raad houders bestuur bestuur
Daarbij moet worden aangetekend dat in de Intergemeentelijke sociale
dienst Voorne-Putten-Rozenburg, met ingang van de gemeenschappelijke
regeling uit 2008, het algemeen bestuur gelijk is aan de colleges van de drie 5 gemeenten. Daarmee vallen feitelijk twee lagen uit figuur 15 (wethouders en
algemeen bestuur) samen, met de kanttekening dat naast de wethouders ook
de (benoemde) burgemeester deel uit maakt van het college en daarmee ook
van het algemeen bestuur.
De vergrote afstand doordat bij verlengd lokaal bestuur geen directe verkiezingen plaatsvinden, beperkt de invulling van het democratieconcept (Raad voor het openbaar bestuur, 2015a). Grotere afstand tot de direct gekozen volksvertegenwoordiging leidt tot een verzwakking van de democratische legitimiteit (Herweijer & Fraanje, 2012; Fraanje & Herweijer, 2013). Een bijkomend effect is dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wel een afspiegeling is van de deelnemende gemeenten, maar niet noodzakelijkerwijze een afspiegeling van de politieke verhoudingen binnen het samenwerkingsgebied.
178 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (november 2010). Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. Lisse (inwerkingtreding per 1 juli 2011)
191


   191   192   193   194   195