Page 42 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 42

                Chapter 2
 Alle opleidingen gebruiken als vorm van toetsing voor de afronding van de onderzoeksleerlijn het schrijven van een onderzoeksverslag, waarbij de beoordeling plaatsvindt met behulp van rubrics waarin de onderzoeksvaardigheden en onderzoekskennis gedetailleerd beschreven zijn. In één opleiding is hierbij gekozen voor differentiatie (zie citaat K): de student heeft de keuze af te studeren als praktische, onderzoekende leraar (experimenter) of als academische leraar (academic).
K: “Met handhaving van de eisen van wetenschappelijkheid en toegankelijkheid kunnen de onderzoeken een meer praktisch of een meer academisch karakter hebben.“[43:27]
Tussen de opleidingen waren wat betreft het aspect onderzoeksvaardigheden in de leerlijn, naast de grote overeenkomsten, ook kleine verschillen waarneembaar zoals: in welk leerjaar studenten zelf onderzoeksvragen gaan formuleren, of de onderzoekscyclus geheel of gedeeltelijk doorlopen wordt en in welke fase van de opleiding, welke onderzoekscyclus gebruikt wordt- afhankelijk van het studieboek-, de reikwijdte van de praktijkonderzoeken (micro- of mesoniveau), of onderzoek individueel of in teamverband uitgevoerd wordt, en of de onderzoeksvaardigheden als trainingslijn of geïntegreerd in inhoudelijke vakken en thema’s worden aangeboden en getoetst.
Uit onze analyse bleek dat met betrekking tot het aspect onderzoeksvaardigheden de beschrijvingen van de onderwijsactiviteiten en de toetsing gedetailleerd waren en consistent met de beoogde leeruitkomsten in alle bestudeerde leerlijnen onderzoek.
Onderzoekende houding
Hoewel het aspect onderzoekende houding bij drie pabo’s niet expliciet vermeld wordt in de doelstellingen, besteden alle pabo’s in de beschreven leerlijnen aandacht aan meerdere kenmerken van een onderzoekende houding. Alle opleidingen noemen hierbij ‘kritisch kijken’, ‘reflecteren’ en ‘geneigd zijn te vernieuwen/innoveren’. Meer dan twee derde van de opleidingen formuleert beoogde leeruitkomsten als ‘willen begrijpen’, ‘nieuwsgierig zijn’, ‘meerdere perspectieven innemen’ en ‘willen delen’, en 11 van 19 gebruikt ‘systematisch of planmatig willen werken’.
Vervolgens hebben we geanalyseerd waar in de leerlijn de kenmerken van een onderzoekende houding zijn beschreven (zie Tabel 2.4). Alle opleidingen vertoonden veel overeenkomsten in beschrijvingen ten aanzien van onderzoekende houding in de eerste twee leerjaren als ook in de laatste twee leerjaren, waardoor we besloten hebben de resultaten weer te geven geclusterd voor jaar 1 en 2, en voor jaar 3 en 4. We
40


   40   41   42   43   44