Page 40 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 40

                Chapter 2
 die direct met de praktijk verbonden zijn: onderzoekend handelen en toepassing van resultaten uit eerder onderzoek in de praktijk.
Tot slot beschrijft een aantal opleidingen nog extra redenen voor praktijk- onderzoek in de opleiding, zonder deze als doelstellingen op te nemen: het bijbrengen van waardering voor onderzoek bij aanstaande leerkrachten (3 opleidingen), versterkte samenwerking met het werkveld (5 opleidingen), en professionalisering van opleiders door het zelf uitvoeren en begeleiden van praktijkonderzoek (9 opleidingen).
Op de vraag wat lerarenopleidingen voor basisonderwijs in Nederland met de ontwikkeling van onderzoekend vermogen in het curriculum beogen, kan samenvattend gesteld worden dat zes verschillende aspecten beschreven worden: 1. onderzoeksvaardigheden, 2. onderzoekende houding, 3. onderzoekend handelen, 4. toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk, 5. kennis over het fenomeen onderzoek en 6. kennis over onderzoek in het vakgebied. Ook is gebleken dat opleidingen verschillen in de focus ten aanzien van deze aspecten. Wel beogen álle opleidingen in het denkbeeldig curriculum een verbetering van de beroepspraktijk; geen van de opleidingen heeft als doel om onderzoekers op te leiden.
4.2 Onderzoekend vermogen in de leerlijnen
Alle 19 opleidingen beschrijven de ontwikkeling van onderzoekend vermogen in de vorm van een aparte leerlijn onderzoek over de vierjarige opleiding heen, die afgesloten wordt met een zelfstandig praktijkonderzoek en getoetst wordt aan de hand van een verslag. In de tweede fase van ons onderzoek hebben we deze leerlijnen, het geschreven curriculum, geanalyseerd op congruentie in de beschrijvingen van de beoogde leeruitkomsten, de onderwijsactiviteiten en de toetsing van de zes aspecten van onderzoekend vermogen uit de eerste fase van het onderzoek in het denkbeeldig curriculum.Webeschrijveneerstdeoperationaliseringvandeaspectenvanonderzoekend vermogen in de leerlijnen (onderzoeksvraag 2). Daarna is per aspect geanalyseerd in hoeverre er een consistente afstemming is tussen de onderwijsactiviteiten, de toetsing en de beoogde leeruitkomsten in de leerlijnen onderzoek (onderzoeksvraag 3). Aan het eind van de resultatensectie geven we een overzicht van het constructive alignment van alle zes aspecten per opleiding (zie Tabel 2.5).
Onderzoeksvaardigheden
De opleidingen bleken veel meer overeenkomsten dan verschillen te vertonen in de manier waarop het aspect onderzoeksvaardigheden in het beschreven curriculum
38


   38   39   40   41   42