Page 157 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 157

                 & Tang, 2011): beoogde leeruitkomsten voor de ontwikkeling van onderzoekend vermogen moeten op één lijn liggen met leeractiviteiten en toetsing. De toetsing zou zich niet alleen moeten richten op onderzoekskennis -en vaardigheden, maar ook op de ontwikkeling van de onderzoekende houding. Andere toetsvormen dan een onderzoeksverslag moeten hiervoor nog ontwikkeld en uitgeprobeerd worden. De ontwikkeling van het onderzoekend vermogen start idealiter op de eerste dag van de lerarenopleiding en vormt een natuurlijk element door de gehele opleiding heen in alle programma-onderdelen. Voor de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen is een constante wisselwerking tussen theoretische inzichten en praktijk nodig: de waarnemingen en ervaringen uit de praktijk zorgen voor de stimulans en richting van de theoretische verdieping, de toename aan kennis over onderwijskundige concepten draagt bij aan de mogelijkheid om bevindingen uit eerder onderzoek toe te passen in de praktijk. Het lemniscaatmodel voor curriculumontwerp, dat weergegeven is in figuur 1, sluit aan bij deze inzichten. In dit model versterken praktijkervaringen en ontwikkeling van onderzoekend vermogen elkaar en dragen zo
Nederlandse samenvatting
                 PO
                         Figuur 1 Het lemniscaatmodel voor curriculumontwerp bij lerarenopleidingen, waarin verbetering van de eigen onderwijspraktijk en ontwikkeling van onderzoekend vermogen door continue wisselwerking bijdragen aan de professionele ontwikkeling (PO) van aanstaande leraren.
155
Verbetering onderwijsprakjk
Ontwikkeling onderzoekend vermogen
   155   156   157   158   159