Page 158 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 158

                Nederlandse samenvatting
 bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke professionele identiteit van aanstaande leraren. De lemniscaat illustreert de oneindige aard van professionele ontwikkeling en een leven lang leren; steeds vooruitkijken om te kunnen verbeteren en terugkijken om eerdere inzichten van anderen en jezelf toe te kunnen passen. De verbetering van praktijk, boven ‘de waterlijn’, kan in een opleiding bewerkstelligd worden door beroepsopdrachten, die gedurende de opleiding complexer worden en steeds meer autonomie en verantwoordelijkheid van de student vragen. De ontwikkeling van onderzoekend vermogen uit zich in de ontwikkeling van alle zes aspecten, bijvoorbeeld het gebruik van steeds meer perspectieven om een praktijkprobleem te benaderen of het niveau van de geraadpleegde literatuur en analysemethoden. Dit wordt in het model gevisualiseerd door het steeds dieper duiken beneden ‘de waterlijn’.
Het model is breder inzetbaar, bijvoorbeeld om de persoonlijke professionele ontwikkeling na het afstuderen in de inductiefase weer te geven of wellicht als curriculummodel voor andere hbo-opleidingen, waarbij ook de wisselwerking tussen praktijkverbetering en ontwikkeling van onderzoekend vermogen zou kunnen bijdragen aan professionele ontwikkeling van studenten.
Het tweede deelgebied is gericht op lerarenopleiders, omdat zij een essentiële rol spelen in de vertaling van het beoogd curriculum naar het geïmplementeerde curriculum en zo invloed te hebben op het bereikte curriculum. Wat betreft de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen blijkt er teveel nadruk te liggen op het aanleren en toetsen van onderzoeksvaardigheden en is de ontwikkeling van de onderzoekende houding voor studenten niet duidelijk genoeg. Naast de voorbeeldrol, die veel opleiders al denken te tonen door hun nieuwsgierigheid en kritische houding, blijkt het van belang te zijn om deze onderzoekende houding te expliciteren. Hiernaast is het van belang dat opleiders regelmatig met elkaar in gesprek gaan over het doel en waarde, alsook over passende leeractiviteiten met betrekking tot de ontwikkeling van onderzoekend vermogen. Om studenten adequaat te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling van onderzoekend vermogen, is overzicht over het curriculum nodig. Hiernaast is het van belang dat lerarenopleiders ook werken aan de ontwikkeling van hun eigen onderzoekend vermogen, bijvoorbeeld door het delen van hun praktijkervaringen en het zelf doen van praktijkonderzoek. Hogescholen zouden hier meer ruimte en tijd voor kunnen en moeten reserveren.
Het versterken van de onderzoekscultuur op basisscholen is de derde deelgebied voor implicaties op basis van de bevindingen uit dit proefschrift. Een derde tot wel de helft van de participerende aanstaande leraren gaf aan dat ze niet verwachtten om nog
156

   156   157   158   159   160