Page 155 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 155

                Vanderlinde, 2014). Onze bevindingen komen grotendeels overeen met resultaten uit die studies, maar opvallend is de positieve houding van studenten ten opzichte van onderzoek en de waarde voor hun praktijk die zij hierbij benoemen. Ten tweede is de relatie tussen de kwaliteit van praktijkonderzoek en de kwaliteit van het lesgeven nog zelden onderzocht en berustten de bestaande bevindingen voornamelijk op zelf-rapportages, zoals vragenlijsten en interviews (e.g., Aspfors & Eklund, 2017, Kowalczuk-Walędziak et al., 2019; Niemi & Nevgi, 2014; Van der Linden et al., 2015). Empirische studies over het effect van bepaalde didactische aanpakken en keuzes van lerarenopleidingen op de kwaliteit van aanstaande leraren is schaars (Van Veen, 2013). Dit proefschrift levert een eerste wetenschappelijk inzicht op over de correlatie tussen praktijkonderzoek en de kwaliteit van lesgeven.
Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek
Om de bevindingen van dit proefschrift goed op waarde te kunnen schatten, is het van belang om de beperkingen ook onder ogen te zien. Ten eerste zijn de gevonden resultaten niet generaliseerbaar voor lerarenopleidingen in het algemeen. Drie van de vier studies hebben betrekking op Nederlandse lerarenopleidingen voor basisonderwijs op hbo-niveau, die een beperkte onderzoekstraditie hebben en een sterke focus op praktijkonderdelen. Om de generaliseerbaarheid te verhogen zou gelijksoortig onderzoek uitgevoerd kunnen worden op tweedegraads lerarenopleidingen, alsook op universitaire lerarenopleidingen. Vergelijkbaar onder- zoek over leeruitkomsten van praktijkonderzoek bij studenten aan universitaire lerarenopleidingen is schaars en kleinschalig (e.g., Vrijnsen-de Korte et al., 2012). Een tweede beperking betreft de groep studenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Alle participanten zaten in de laatste fase van hun opleiding. De keuze hiervoor is gemaakt op grond van hun ervaring met de complete leerlijn onderzoek. Percepties van studenten die voor het eind van hun opleiding gestopt zijn, zijn niet meegenomen omdat die niet voorhanden waren. Hoewel dit een kleine groep is (<5%), zou het kunnen dat het afstudeeronderzoek een rol heeft gespeeld in hun beslissing te stoppen. In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om ook de percepties ten aanzien van onderzoek van deze groep mee te nemen. Ten derde is de gevonden positieve relatie tussen de kwaliteit van praktijkonderzoek en de kwaliteit van lesgeven significant maar klein en enkel gebaseerd op de eindcijfers van één opleiding. Om deze relatie beter te begrijpen is het van belang om hier
Nederlandse samenvatting
 153


   153   154   155   156   157