Page 156 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 156

                Nederlandse samenvatting
 vervolgonderzoek aan te doen. Hierbij zou dan gebruik gemaakt kunnen worden van een experimentele opzet met meerdere lerarenopleidingen, waarbij zowel de kwaliteit van de ontwikkeling van onderzoekend vermogen als de kwaliteit van het lesgeven worden bestudeerd op grond van meerdere relevante factoren.
Sinds praktijkonderzoek geïntroduceerd is op hbo-opleidingen voor leraar basisonderwijs wordt dit onderdeel steeds verder aangescherpt. Hoewel leraren- opleiders zich geprofessionaliseerd hebben in het uitvoeren en begeleiden van onderzoek (Geerdink et al.,2015),zijn er nog relatief weinig leraren in het basisonderwijs met onderzoekservaring. Onderzoek van Van den Bergh et al. (2017) toont aan dat de leraren, die wel enige onderzoekservaring hebben, door hun onderzoekende houding en gebruik van eerder onderzoek bijdragen aan een onderzoekscultuur op basisscholen. Door de huidige instroom van pas-afgestudeerde leraren die in hun studie praktijkonderzoek hebben gedaan, zou de onderzoekscultuur op basisscholen kunnen worden versterkt. Schoolleiders blijken hier ook een belangrijke rol in te spelen (Uiterwijk-Luijk et al., 2019). Vervolgonderzoek naar het effect van de toename van leraren met onderzoekservaring op de onderzoekscultuur op basisscholen zou zinvol zijn. Dit geldt ook voor longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van leraren in verschillende fases van hun loopbaan in het onderwijs.
Tot slot is de ontwikkeling van onderzoekend vermogen niet alleen van belang voor de curricula van lerarenopleidingen, maar ook voor andere hbo-opleidingen. Bij opleidingen zoals verpleegkunde, hogere hotelschool of fysiotherapie is de waarde en rol van praktijkonderzoek in het curriculum nog niet geheel uitontwikkeld. Ook deze opleidingen beogen innovatieve professionals met onderzoekend vermogen op te leiden (Hogeschoolraad, 2014). Een aanbeveling is om op basis van dit proefschrift onderzoek te doen naar curriculumontwikkeling met betrekking tot de ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij andere hbo-opleidingen en het effect hiervan op de kwaliteit van de startende professionals.
Implicaties voor de praktijk
De inzichten die voortgekomen zijn uit dit promotieonderzoek leiden grofweg tot implicaties voor de praktijk in drie deelgebieden. Het eerste deelgebied betreft curriculumontwerp met betrekking tot de ontwikkeling van onderzoekend vermogen. Hierbij is het van belang om aandacht te besteden aan constructive alignment (Biggs
154
   154   155   156   157   158