Page 154 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 154

                Nederlandse samenvatting
 te verbeteren: ze zijn gestimuleerd om nieuwsgierig en kritisch te zijn, ze zijn aangemoedigd om niet slaafs methodes te volgen en staan stevig genoeg in hun schoenen om bijvoorbeeld schoolbeleid te bevragen, ze zijn in staat om resultaten van eerder onderzoek te interpreteren en toe te passen op hun eigen onderwijssituatie, en bovendien willen ze bevindingen uit eigen praktijk graag delen met collega’s.
Dit proefschrift toont aan dat er een positieve correlatie bestaat tussen de kwaliteit van het afstudeeronderzoek en de kwaliteit van de eindstage (hfst. 5). Er is meer onderzoek nodig om vast te kunnen stellen wat precies de onderliggende factoren en processen zijn die deze relatie bepalen en beïnvloeden. De studenten in de vier studentprofielen, die op basis deze correlatie gedefinieerd zijn, verschillen in inzichten over de belangrijkste leeruitkomst ten aanzien van onderzoek in de opleiding. Alleen de percepties van de hoogpresteerders komen overeen met wat opleidingen in de eerste plaats beogen met het onderzoek in de opleiding: het ontwikkelen van een onderzoekende houding (hfst. 2 en 5).
Tot slot beoogt geen enkele opleiding voor leraar basisonderwijs om onderzoekers op te leiden. Echter, de manier waarop studenten de onderzoeksactiviteiten ervaren en vooral de manier waarop getoetst wordt -namelijk met een onderzoeksverslag met beoordelingsrubrics gericht op onderzoeksvaardigheden- wekt wel die suggestie. Door meer nadruk te leggen op de ontwikkeling van onderzoekend vermogen, met als belangrijk aspect de onderzoekende houding, in plaats van de nadruk op het doen van praktijkonderzoek, kunnen lerarenopleiders bijdragen aan toekomstige leraren die kritisch en nieuwsgierig zijn en die evidence informed werken.
Wetenschappelijke bijdrage
Dit proefschrift draagt bij aan bestaande wetenschappelijke kennis op het gebied van praktijkonderzoek op lerarenopleidingen; de vier studies samen genereren kennis over leeruitkomsten met betrekking tot praktijkonderzoek en over het doel en de waarde ervan in beoogd, geïmplementeerd en bereikt curriculum van lerarenopleidingen basisonderwijs. De focus op de hbo-bacheloropleiding voor leraren basisonderwijs is zeldzaam in dit vakgebied. Zoals te zien is in appendix A, is het meeste onderzoek over praktijkonderzoek in andere landen gericht op studenten in een master- of post-doctorale opleiding (e.g., Aspfors & Eklund, 2017; Darling- Hammond, 2017; Råde, 2019; Toom et al., 2010), op leraren (e.g., Cochran-Smith & Lytle 2009; Sachs, 2016; So, 2013) of lerarenopleiders (e.g., Jacobs et al., 2015; Tack &
152
   152   153   154   155   156