Page 151 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 151

                van het lesgeven is eerst bepaald door 80 studenten in de eindstage te observeren met behulp van het ICALT lesobservatie-instrument en deze gegevens te vergelijken met de beoordeling op deze stage. Er bleek een significante relatie te bestaan tussen de observaties en de beoordeling van de eindstage, waarna de beoordeling van de eindstage als maat voor de kwaliteit van het lesgeven is gebruikt. Voor de kwaliteit van onderzoek is het cijfer van het afstudeeronderzoek als maat genomen.
Belangrijkste bevindingen
Op basis van de documentanalyse in de eerste deelstudie (hfst. 2) is een definitie voor onderzoekend vermogen opgesteld, bestaande uit zes aspecten:
Onderzoekend vermogen is de bekwaamheid om onderzoek te doen én te gebruiken ter verbetering van de eigen beroepspraktijk door de integratie van kennis over het fenomeen onderzoek, kennis van onderzoek in het vakgebied, onderzoeks- vaardigheden, een onderzoekende houding, onderzoekend handelen en het kunnen toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk.
Hierbij zijn er twee extra aspecten toegevoegd aan de vier aspecten die uit de theorie kwamen: onderzoekskennis is opgesplitst in kennis over het fenomeen onderzoek en kennis van onderzoek in het vakgebied, en daarnaast is ook het aspect onderzoekend handelen als onmisbaar aspect van onderzoekend vermogen benoemd. De definitie van onderzoekend vermogen blijkt hiermee overeen te komen met het begrip inquiry as stance (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Dana & Yendol-Hoppey, 2019). Alle opleidingen beogen met onderzoek in het curriculum een verbetering van de onderwijspraktijk en vrijwel alle opleidingen benoemen hierbij het aspect onderzoekende houding als belangrijkste doelstelling. In de beschrijving van de leeractiviteiten en de toetsing, die bij alle opleidingen de vorm heeft van een onderzoeksverslag, ligt de focus echter vooral op kennis over het fenomeen onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Kenmerken van een onderzoekende houding worden slechts in de helft van de gevallen in onderwijsactiviteiten beschreven en in toetsing ontbreekt dit aspect meestal helemaal óf blijkt alleen vereist te zijn voor een hogere beoordeling. Ook de aspecten onderzoekend handelen en het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk zijn onderbelicht in beschreven leerlijnen, terwijl sommige opleidingen dit expliciet in hun doelstellingen hebben staan.
Nederlandse samenvatting
 149
   149   150   151   152   153