Page 150 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 150

                Nederlandse samenvatting
 Onderzoeksopzet
Dit promotieonderzoek bestaat uit vier deelstudies, waarbij het curriculummodel van Van den Akker (2013) als analysekader is gebruikt. In figuur 1.1 (p. 11) staat een overzicht van het hele proefschrift waarin de onderzoeksvragen en hun relatie tot het curriculummodel weergegeven staat. Van den Akker (2013) maakt onderscheid in drie verschijningsvormen van het curriculum, die ieder weer twee onderdelen bevatten. Het gaat om het beoogde curriculum, onderverdeeld in denkbeeldig en geschreven, het geïmplementeerde curriculum, onderverdeeld in geïnterpreteerd en uitgevoerd, en het bereikte curriculum, onderverdeeld in ervaren en geleerd.
De eerste deelstudie betreft een documentanalyse gericht op het beoogde curriculum waarbij 19 van de 25 pabo-opleidingen in Nederland participeerden. Het doel hierbij was om inzicht te krijgen in een theoretische en empirische invulling voor het begrip ‘onderzoekend vermogen’ voor lerarenopleidingen basisonderwijs. Dit is uitgevoerd in twee fasen: in de eerste fase is geanalyseerd wat de opleidingen beogen met praktijkonderzoek in hun curricula en in de tweede fase is gekeken op welke manier dit uitgewerkt is in de beschrijvingen van leerlijnen en programma-onderdelen ten aanzien van praktijkonderzoek. Hierbij is ook gekeken of de beschrijvingen van de beoogde leeruitkomsten, de onderwijsactiviteiten en de toetsing voldeden aan het principe van constructive alignment (Biggs & Tang, 2011).
De tweede en derde deelstudie richten zich beide op het geïmplementeerde en het bereikte curriculum. Het zijn mixed-methods studies waarin gegevens werden verzameld via vragenlijsten en focusgroepen, waarbij zowel lerarenopleiders als studenten, die in de laatste fase van de lerarenopleiding zaten, bevraagd zijn. Bij de tweede deelstudie waren de participanten van de focusgroepen afkomstig van acht verschillende Nederlandse hogescholen.
Om de resultaten in een breder verband te kunnen plaatsen en te leren van ervaringen uit andere contexten, is bij de derde deelstudie een vergelijking gemaakt met praktijkonderzoek aan twee lerarenopleidingen in Melbourne, Australië. De centrale vraag in deze studie ging over het doel en de waarde van praktijkonderzoek in de ogen van opleiders en studenten.
De laatste deelstudie, waarin het bereikte curriculum centraal staat, richt zich op de relatie tussen de kwaliteit van de afstudeeronderzoeken, de kwaliteit van het lesgeven en de perceptie van aanstaande leraren basisonderwijs ten aanzien van praktijkonderzoek. Hiervoor is gedurende vier jaar bij één hogeschool de vragenlijst ‘perceptie praktijkonderzoek’ uitgezet bij alle afstuderende studenten. De kwaliteit
148   148   149   150   151   152