Page 353 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 353

wethouder wijst erop dat Optimsd eerst veel energie heeft moeten steken in de opbouw. Op de twijfel van een raadslid of de raad ├╝berhaupt nog wel wat in de melk te brokkelen heeft bij een gemeenschappelijke regeling als Optimisd antwoordt de wethouder, dat de raad via het Algemeen bestuur-lid dat wel degelijk kan. Ten slotte zegt hij toe de directeur Optismisd uit te nodigen om met de raad te spreken.
In november 2006 ten slotte volgt een lange en moeizame discussie over de verantwoording 2005 WWB, IOAW en IOAZ/BBZ. Er is vooral kritiek op de late en onduidelijke wijze waarop de raad is geïnformeerd.
In de raad van Veghel komt de intergemeentelijke sociale dienst in 2005 en 2006 weinig aan de orde. Wel wordt terloops opgemerkt dat nu meer met minder wordt bereikt en vooral op het terrein van werkgelegenheid veel is gebeurd.
Ook in 2007 en 2008 is het in de raad van Schijndel voornamelijk de SP die op diverse momenten dat Optimisd aan de orde komt een kritisch geluid laat horen. Als in juni 2007 de raad instemt met de toetreding van de gemeente Bernheze tot de gemeenschappelijke regeling en als in december 2007 de aangepaste gemeenschappelijke regeling wordt behandeld stemt de SP als enige partij tegen. De SP komt ook meermalen met moties, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de verordening Wet inburgering (augustus 2007). In september 2007, in november 2007 (bij de programmabegroting), in maart 2008 en in juni 2008 dient de SP moties, telkens met ongeveer gelijke strekking, in om het sociale beleid te maximeren. Geen van deze moties krijgen steun. Ook amendementen van de SP op de in september 2008 vastgestelde nota armoedebeleid krijgen geen steun in de raad.
In de raad van Sint-Michielsgestel klinken in 2007 nog kritische geluiden ten aanzien van de intergemeentelijke sociale dienst. Mei 2007 wordt de verordening wet inburgering besproken. Er zijn vraagtekens of Optimisd deze wet adequaat kan uitvoeren en er wordt gesuggereerd dat Optimisd bij misverstanden snel de andere (zwakkere) partij de schuld geeft.
Bij de behandeling in juni 2007 van de jaarstukken 2006 en begroting 2008 van Optimisd is de directeur uitgenodigd. Met name de PvdA stelt zich kritisch op. Zij zeggen te horen dat de klantvriendelijkheid te wensen overlaat en hebben twijfels bij de effectiviteit van Optimisd. Ook suggereert de PvdA dat in de twee andere gemeenten meer geld wordt uitgegeven aan bijstand.
BIJLAGE D RAADSVERSLAGEN
351


   351   352   353   354   355