Page 163 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 163

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
verschil aan het einde van de periode iets kleiner geworden (van +2,6 naar +2,4).
Met andere woorden, over de hele onderzoeksperiode genomen doet de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg het iets (+0,3) beter dan de benchmark. (Wij merken wel op dat het laatste jaar ten gevolge van de afbouw minder representatief kan zijn.)
Optimisd doet het over de hele onderzoeksperiode genomen ruimschoots (+1,0) beter dan de benchmark.
De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek verliest echter vrijwel helemaal de aanvankelijke voorsprong op de benchmark door 1,2 cliënten per duizend inwoners op de benchmark in te lopen en doet het daarmee aanzienlijk (-1,2) slechter.
In de volgende drie grafieken (figuur 5, 6 en 7) laten wij de netto in- en uitstroom van WWB cliënten (per duizend inwoners) per jaar zien. Dat is de netto verschuiving in het aantal cliënten ten gevolge van in- en uitstroom in een jaar. Bij een negatief saldo neemt het cliëntenbestand af, wat gunstig is. Bij een positief saldo neemt het cliëntenbestand toe, wat ongunstig is.
Hiermee wordt het eventuele verschil in effectiviteit ten aanzien van het laten
uitstromen van cliënten uit de WWB van het samenwerkingsverband ten 5 opzichte van de benchmark duidelijker.
Als eerste kijken wij naar de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek (figuur 5). In 2001, het jaar voor de samenwerking, doen de (dan nog afzonderlijke sociale diensten van de) Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek-gemeenten het gemiddeld marginaal (0,1) beter dan de benchmark. Het startjaar 2002 doet de nieuwe Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek het slechter (0,5), mogelijk door kinderziekten. Daarna ontstaat een wisselend beeld met betere en slechtere jaren. (Vanaf 2009 worden de gevolgen van de financiële crisis zichtbaar.) Per saldo neemt het aantal cliënten per duizend inwoners over de gemeten periode echter met 1,1 meer toe dan in de benchmark. (Op een gemiddeld bestand van 6,9 cliënten per 1.000 inwoners in de benchmark per 1 januari 2012 is 1,1 ongeveer 17%.)
161


   161   162   163   164   165