Page 46 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 46

                Chapter 2
 twee opleidingen een consistente afstemming gevonden en het aspect onderzoekend handelen is slechts in vier opleidingen aligned. Het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk is bij vrijwel alle opleidingen expliciet in de doelstellingen beschreven, maar komt marginaal terug in de operationalisering in onderwijsactiviteiten en toetsing.
5 Conclusie en discussie
Deze documentanalyse had als doel inzicht te krijgen in de doelen van studentonderzoek en de operationalisering hiervan in het beoogd curriculum van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland (Van den Akker, 2003). Daarmee beoogden wij inzicht verkrijgen in een theoretische en empirische invulling van het begrip ‘onderzoekend vermogen’ voor lerarenopleidingen basisonderwijs. Uitgangspunt voor onze analyse was een op basis van literatuurstudie verkregen overzicht van belangrijkste aspecten bij het aanleren van studentonderzoek in de lerarenopleiding. Op grond daarvan kwamen wij tot de definitie van het begrip onderzoekend vermogen in lerarenopleidingen: Onderzoekend vermogen is de bekwaamheid om onderzoek te doen én te gebruiken ter verbetering van de eigen beroepspraktijk door de integratie van onderzoeksvaardigheden, een onderzoekende houding, onderzoekskennis, en het kunnen toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk. Bij de analyse van de doelstellingen van onderzoekend vermogen op basis van deze definitie, bleek dat lerarenopleidingen basisonderwijs het aspect onderzoekskennis opsplitsen in kennis over het fenomeen onderzoek en kennis over onderzoek in het vakgebied. Daarnaast werd nog een zesde aspect expliciet genoemd: ‘onderzoekend handelen’. Deze zes aspecten zijn in de verdere analyse gebruikt en opgenomen in onze uiteindelijke definitie van onderzoekend vermogen in lerarenopleiding basisonderwijs.
Alle opleidingen beogen met onderzoek in het curriculum een verbetering van de onderwijspraktijk; hetzij door de professionele ontwikkeling van de aanstaande leraar en de inzet van onderzoek als leerstrategie (zie ook Bolhuis, 2012), dan wel door een vorm van onderwijsinnovatie (zie ook Dobber et al., 2012). Deze doelstellingen sluiten aan bij de resultaten van de reviewstudie van Zwart et al., (2015) naar de aard en betekenis van onderzoek door docenten. Duidelijk is dat geen enkele lerarenopleiding basisonderwijs beoogt onderzoekers op te leiden en vrijwel alle opleidingen benoemen het aspect onderzoekende houding als belangrijkste doelstelling.
De tweede belangrijke bevinding van het onderzoek is dat de operationalisering
44
   44   45   46   47   48