Page 36 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 36

                Chapter 2
 opleidingen in onderwijsactiviteiten, hebben we in één tabel weergegeven hoe de verdeling van verschillende activiteiten bij alle opleidingen over de vier leerjaren verdeeld is (Tabel 2.3). Leeractiviteiten waar veel aandacht aan besteed werd in een leerjaar bij vrijwel alle opleidingen kregen ‘++’, leeractiviteiten die bij een aantal opleidingen genoemd werden kregen ‘+’ en onderdelen die in een bepaald leerjaar niet als leeractiviteit werden beschreven kregen ‘-’.
4. Tot slot is per aspect gezocht naar constructive alignment binnen opleidingen. Als bij een aspect in de doelstellingen, onderwijsactiviteiten én toetsing inhoudelijk aan dezelfde deelaspecten aandacht werd geschonken benoemden we het aligned (++). Als niet dezelfde deelaspecten werden benoemd, maar een aspect wel in doelstellingen, onderwijsactiviteiten en toetsing terug te vinden was, of niet op iedere plek met hetzelfde gewicht, benoemden we het gedeeltelijk aligned (+). Als een aspect in één of twee elementen van constructive alignment ontbrak, benoemden we het als niet-aligned (0). Als een aspect binnen een opleiding nergens voorkwam, benoemden we het aspect als afwezig (-). Voor een totaalbeeld hebben we deze resultaten van de verschillende opleidingen in één tabel weergegeven.
Om de kwaliteit van de analyses te borgen en de interne validiteit te verhogen, zijn de stappen in nauw overleg tussen de onderzoekers uitgevoerd: De codeboom is in consensus tussen de onderzoekers vastgesteld. Daarna heeft de eerste auteur de overige codering en analyses uitgevoerd, met tussentijdse terugkoppeling naar de andere onderzoekers. Cruciale keuzes, zoals de verschillende schaalverdelingen, werden gezamenlijk gemaakt. Waar verschil van inzicht tussen de mede- onderzoekers naar voren kwam, werd gediscussieerd en consensus bereikt. Ook heeft een onafhankelijke onderzoeker tekstfragmenten behorend bij het geschreven curriculum gecodeerd, wat een ruim voldoende intercodeurs overeenkomst opleverde van 86% (Miles et al., 2014).
34


   34   35   36   37   38