Page 35 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 35

                Inquiry as stance in the intended curriculum
 zoekend vermogen, helder te krijgen (Bowen, 2009; Friese, 2014). De
interpretatie hiervan is gedaan door de oorspronkelijke teksten opnieuw
te bestuderen (inhoudelijke analyse). Aspecten zijn als ‘belangrijk (++)’ 2 aangemerkt als dit letterlijk in de tekst stond of duidelijk als eerste, dan wel
enige, genoemd werd. Aspecten die één of enkele keren genoemd werden
kregen een ‘+’ en aspecten die niet voorkwamen een ‘-’. Deze resultaten zijn
weergegeven in een tabel.
Fase 2 van het onderzoek was gericht op het geschreven curriculum en is uitgevoerd aan de hand van documenten waarin onderwijsactiviteiten dan wel beoordelings- rubrics met betrekking tot onderzoek beschreven stonden. De analyse was deductief, waarbij de codeboom uit de eerste fase is gebruikt, en bestond uit 4 stappen:
1. De beoogde leeruitkomsten, onderwijsactiviteiten en toetsing uit het geschreven curriculum zijn ingedeeld in categorieën met de zes aspecten van onderzoekend vermogen uit fase 1 als sensitizing concepts, en in een iteratief proces gecodeerd. Deze categorieën zijn aangevuld met codes waarin concrete inhoudelijke deelaspecten met betrekking tot de operationalisering uit de teksten verwoord zijn, bijvoorbeeld de code ‘APA toepassen’ onder het aspect ‘onderzoeksvaardigheden’.
2. Per opleiding hebben we een inhoudelijke analyse uitgevoerd met betrekking tot de operationalisering van de zes aspecten, waarbij we ons gericht hebben op de formulering van de aspecten in de beoogde leeruitkomsten, de onderwijsactiviteiten en de toetsing.
3. Hierna zijn thematische analyses uitgevoerd, waarbij gekeken is naar operationalisering van de (deel)aspecten van onderzoekend vermogen en de plaats ervan in de leerlijn bij de verschillende pabo’s (deelvraag 2). Hierbij is zowel gelet op de aan- of afwezigheid, alsook op het gewicht dat opleidingen aan verschillende deelaspecten toekennen. Dit laatste werd afgelezen aan de formulering en plaats, maar ook de frequentie waarmee de verschillende (deel)aspecten genoemd werden in de beschreven leerlijnen. De verdeling van (deel)aspecten, die terug te vinden zijn in de onderwijsactiviteiten en in de toetsing bij verschillende opleidingen, hebben we in tabellen weergegeven. Door de grote overeenkomsten tussen
 33   33   34   35   36   37