Page 33 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 33

                Inquiry as stance in the intended curriculum
 kennis en vaardigheden, voortbouwend op eerdere ervaringen en kennis. Alignment
betreft het bewust afstemmen van de beoogde leeruitkomsten met de geplande
activiteiten en toetsing, zodat het gestelde doel ook daadwerkelijk kan worden 2 bereikt: de geplande activiteiten en toetsing dragen dus expliciet bij aan het bereiken
van de gestelde doelen.
3.2 Dataverzameling
Alle 25 reguliere opleidingen voor leraar basisonderwijs (pabo), met een bachelor van vier jaar, zijn benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Hiervan hebben 19 opleidingen hun documenten ter beschikking gesteld. Drie pabo’s hebben aangegeven op het moment van dataverzameling, najaar 2015/voorjaar 2016, niet mee te kunnen doen, omdat de leerlijn onderzoek op dat moment in ontwikkeling was. Drie opleidingen gaven geen reden aan om niet mee te doen aan dit onderzoek. Omdat studentonderzoek in het hbo -en op pabo’s in het bijzonder- pas sinds de nota “Kwaliteit als opdracht” (HBO-raad, 2009) een plek is gaan krijgen, hebben alle opleidingen een beleids -en curriculumverandering doorgevoerd en dit in verschillende documenten verantwoord. Van 17 opleidingen hebben wij visie/beleidsdocumenten ontvangen, die expliciet gericht waren op onderzoek in de opleiding. Twee opleidingen hadden hun visie op studentonderzoek geïntegreerd in hun opleidingsplan. De bestudeerde visiestukken zijn in sommige gevallen geschreven ten behoeve van de accreditatie, soms als werkdocument van een curriculumontwikkelgroep en enkele als achtergrondinformatie bij programmabeschrijvingen voor opleiders en studenten. Hiernaast hebben alle participerende opleidingen documenten aangeleverd met daarin programmabeschrijvingen en beoordelingsmodellen van onderdelen met betrekking tot praktijkonderzoek in het curriculum (beschreven leerlijn).
3.3 Data-analyse
Eerst zijn alle verkregen documenten van de 19 pabo’s globaal doorgenomen. Er werd een selectie gemaakt van tekstfragmenten in de documenten die betrekking hadden op de eerste onderzoeksvraag over wat opleidingen beogen ten aanzien van onderzoekend vermogen in het curriculum. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het denkbeeldig curriculum, ofwel de visie/rationale voor fase 1, en het geschreven curriculum; de beschreven leerlijn, die in fase 2 centraal stond. In het denkbeeldig curriculum wordt de vraag beantwoord: ‘Waartoe wordt de ontwikkeling van onderzoekend vermogen in de opleiding aangeboden?’. Het geschreven curriculum gaat over de vraag: ‘Waarheen wordt geleerd met betrekking tot ontwikkeling van
 31

   31   32   33   34   35