Page 58 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 58

Hoofdstuk 2
vindt het belangrijk dat gemeenten deze vraagstukken op basis van lokaal maatwerk van oplossingen kunnen voorzien”.16
Hoewel ingekaderd door de nationale wet- en regelgeving heeft het lokale bestuur ruimte voor eigen beleidskeuzes (Eijlander, 1996). Het lokale beleid bij medebewind wordt vormgegeven binnen de eigen gemeentelijke verordenende bevoegdheid en in de uitvoeringspraktijk. Dat betekent dat er, zij het binnen nationale kaders (WWB, Wmo en dergelijke), ruimte is om op gemeentelijk niveau politieke afwegingen te maken en beleid te maken. Zowel de beleids- afwegingen als de controle daarop vinden plaats binnen de arena van de gemeente als politieke gemeenschap. De raad als volksvertegenwoordiging stelt kaders en controleert het bestuur. Het college van burgemeester en wethouders voert uit, daarin ondersteund door het ambtelijk apparaat. Aangezien binnen het taakveld sprake is van een politiek proces van beleidsvorming en besluitvorming, is het politiek perspectief relevant.
2.3.2 Politiek als strijd
Wat kenmerkt vervolgens het politieke perspectief? Bij Weber (1992/1926) is politiek een breed begrip, leiding of beïnvloeding van de leiding van een politiek verband, een staat: “die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politisches Verbandes, heute also: eines Staates” (p. 5). Maar vervolgens kiest hij een sociologische benadering. Hij is derhalve geïnteresseerd in de overheid als politieke gemeenschap, waarbinnen machtsverdeling plaatsvindt. Machtsverdeling komt echter niet zonder strijd tot stand.
Mouffe (2005) betoogt dat macht, conflict en antagonisme eigen zijn aan menselijke samenlevingen. De politiek is daarin een onmisbaar geheel van praktijken en instellingen die binnen deze conflictueuze context orde en menselijke co-existentie creëert.
Snellen (1987) stelt: “Democratisch overheidsbeleid - lokaal, regionaal of nationaal - is steeds de resultante van de strijd die er door voor- en tegenstanders over wordt gevoerd. Die strijd om het beleid is de kern van de politiek” (p. 3). Hier komen wij aan de kern van het politieke perspectief. De politiek biedt een platform om idealen door beleid te realiseren en (op democratische wijze) strijd te voeren over verschillende inzichten en belangen ten aanzien van het te realiseren beleid.
16 Kamerstukken II 2008-2009, 31 927, Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten, Memorie van toelichting, uitgangspunten
56


































































































   56   57   58   59   60