Page 56 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 56

Hoofdstuk 2
kan inspelen is een belangrijke factor bij het borgen van de eigen continuïteit. Het begrip ‘continuïteit’ kwamen wij bij de propagandisten van de managerial benadering minder tegen. Keuning en Eppink laten zien dat ‘zelfhandhaving’, met andere woorden continuïteit, een voorwaarde is om ook op termijn effectief en efficiënt te blijven. En uiteindelijk draait continuïteit om de existentie van de organisatie zelf. Ook een overheidsorganisatie moet in staat zijn om, zolang dat een publiek belang dient, haar publieke taak op langere termijn te blijven vervullen.
Aan de hand van de kenmerken effectiviteit, efficiency en continuïteit kunnen wij een oordeel vormen over het bedrijfsmatige effect van de intergemeentelijke samenwerking. Per kenmerk zullen wij in hoofdstuk 3 indicatoren benoemen om te bepalen in welke mate onze casussen aan deze kenmerken voldoen.
2.3 HET POLITIEKE PERSPECTIEF
Het politieke perspectief richt zich op het politieke proces van beleids- en besluitvorming. Volgens Rosenbloom, Kravchuk en Clerkin (2009) is in de bestuurskundige literatuur het politieke perspectief aanvankelijk vooral ontwikkeld door observatie van het feitelijke functioneren van de overheid. Dit in tegenstelling tot het bedrijfsmatige (managerial) perspectief, dat vooral zou zijn gevoed door ideeën hoe de overheid zou moeten functioneren. Het politieke perspectief werd daarmee in bestuurskundige studies vooral feitelijk beschouwd, terwijl het bedrijfsmatige perspectief sterk normatief was ingegeven. Zodra echter in het politieke perspectief politieke waarden worden betrokken ontstaat een normatief kader dat kan botsen met het bedrijfsmatige normenkader. Tussen democratie en doelmatigheid kan spanning ontstaan (Bovens, ’t Hart & Van Twist, 2012). Waarden als representativiteit, transparantie en participatie zijn niet altijd verenigbaar met en kunnen zelfs botsen met waarden als kosteneffectieve resultaatgerichtheid: “Democracy does not come cheap!” (Rosenbloom, Kravchuk & Clerkin, 2009, p. 27). In deze paragraaf verkennen wij het belang en de kenmerken van het politieke perspectief op gemeenten en gemeentelijke diensten.
2.3.1 Het politieke perspectief bij gemeentelijke sociale diensten
Voor verder in te gaan op de kenmerken van het politieke perspectief staan wij stil bij de relevantie voor het taakveld sociale zaken, dat in de onderzochte
54


   54   55   56   57   58