Page 266 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 266

Hoofdstuk 7
sociale domein. Het aangaan van een intergemeentelijke sociale dienst zagen zij als antwoord daarop. De vorming van een intergemeentelijke sociale dienst als antwoord op deze uitdagingen werd gestimuleerd vanuit het Rijk (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2003).231 Ook vanuit andere spelers, zoals de vereniging van managers van sociale diensten (Divosa)232, het kenniscentrum voor het sociale domein (StimulanSZ)233 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de Commissie Innovatie openbaar bestuur (InAxis)234 zagen of zien wij pleidooien voor de vorming van intergemeentelijke sociale diensten.
Onze casusorganisaties gingen mee met de trend in de verwachting dat zij beter in staat zouden zijn om de veranderende omstandigheden het hoofd te bieden. Bovendien zagen wij dat de probleemdefinitie en de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van wat de samenwerking zou brengen verschuiven en ook verwachtingen ten aanzien van kostenefficiëntie ontstaan. Ten slotte zagen wij dat de probleemstelling en doelstelling zich verengden tot een bedrijfsmatige opgave. En dat in een beleidsveld dat bij uitstek een maatschappelijke opgave omvat met onvermijdelijk politieke keuzes.
Levert de door externe druk ingegeven richting of trend vervolgens daadwerkelijk de beoogde oplossing? In ons onderzoek hebben wij geen uitgebreid onderzoek gedaan naar gemeentelijke sociale diensten die niet zijn samengevoegd in een intergemeentelijk verband. Wel hebben wij op diverse indicatoren met benchmarks gewerkt waarin onze casusorganisaties zijn afgezet tegen afzonderlijke gemeentelijke sociale diensten. Dan blijkt dat gemeentelijke sociale diensten het in deze vergelijking soms slechter, maar vaak even goed of zelfs beter doen dan de onderzochte intergemeentelijke diensten. Alleen op continuïteit en vermindering van kwetsbaarheid voor kleine gemeenten lijkt het samenbrengen van de sociale diensten binnen één intergemeentelijke dienst een positief verschil uit te maken. Het meegaan met de trend leidt kennelijk niet vanzelfsprekend tot de daarbij verwachte uitkomsten. Het blijft zaak om als gemeente, ook onder druk, zelf te blijven afwegen wat in de eigen lokale omstandigheden en in het licht van de eigen
231 Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw, ingegaan op 30 mei 2003, vervallen per 1 juli 2006
232 Divosa, 2013
233 Onder meer StimulanSZ 2002, 2004 en 2007.
234 Onder meer in Korsten, Schaepkens & Sonnenschein, 2004 (in opdracht van InAxis).
264


   264   265   266   267   268