Page 257 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 257

gemeente af te wijken en eigen beleid te voeren werd meer theorie dan praktijk. Vervolgens valt op dat waar beoogde effecten niet zijn waargemaakt er wel belangrijke effecten optreden vanuit perspectieven die niet of zeer beperkt in de afweging waren betrokken.
Hoewel de gemeente een politieke organisatie is werd bij de vorming van het samenwerkingsverband buiten de eis van beleidsvrijheid niet of nauwelijks
stilgestaan bij mogelijke consequenties vanuit politiek perspectief. Naast
de zojuist genoemde beleidsharmonisatie zien wij dat door de getrapte
bestuurlijke opbouw de formele afstand tussen de burger en het bestuur
wordt vergroot, waardoor het democratische gehalte onder druk komt te staan.
Bovendien bleek dat het toch al zwakke vermogen van de gemeenteraden
om op het complexe sociale domein kaders voor beleid te stellen en deze te
controleren door de samenwerking verder onder druk kwam te staan. Ook bij
een gemeentelijke sociale dienst heeft de raad daar moeite mee, maar bij een intergemeentelijke dienst wordt deze nog meer als een vreemde organisatie
buiten de eigen gemeente gezien, wat de betrokkenheid van de raad niet
ten goede komt. Daar komt het hiervoor genoemde getrapte stelsel bij, die
juist om sterkere kaderstelling en controle vraagt om te voorkomen dat een
dagelijks bestuur on-gelegitimeerd een eigen koers kan varen zonder al te veel
rekenschap van de politieke wensen en kleur van de deelnemende gemeenten.
Ook de beleidsharmonisatie laat zien dat het politieke debat tussen de gekozen volksvertegenwoordigers een beperkte rol speelt bij de beleidsbepaling. Het
beleid wordt bepaald op bestuurlijk niveau met een sterke invloed uit de
ambtelijke organisatie, die ook op grotere afstand van het politieke bedrijf van 6 de afzonderlijke gemeenten is komen te staan.
Bij de vorming van het samenwerkingsverband werd al helemaal niet stilgestaan bij mogelijke effecten vanuit het juridische perspectief. Dit is niet echt verbazend. Waar het bedrijfsmatige perspectief de afgelopen decennia sterk domineerde wordt het juridische perspectief bij uitstek uit het oog verloren (Zouridis, 2009). Toch zagen wij wel degelijk effecten vanuit dit perspectief. Vooral interessant daarbij is de invloed op rechts(on)gelijkheid en de discussies die daaromtrent in het bijzonder binnen de casus Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek ontstonden. In het algemeen zagen wij dat een grotere rechtsgelijkheid door betrokken partijen wordt ervaren. Verschillen voor cliƫnten van de verschillende deelnemende gemeenten verdwenen door harmonisatie van verordeningen. Dit werd mogelijk doordat de gemeenten
CONCLUSIES
255


   255   256   257   258   259