Page 255 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 255

vanuit het politieke perspectief op de democratische legitimering die door de samenwerking onder druk blijkt te komen staan.
Mogelijke effecten vanuit het juridische of maatschappelijke perspectief zijn bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband niet overwogen, hoewel het taakveld van de sociale dienst uitvoering geeft aan rechten van burgers en bij uitstek een maatschappelijk doel beoogt. De juridische en maatschappelijke effecten bleken overigens beperkt. Vanuit juridisch perspectief is wel sprake van enerzijds een grotere rechtsgelijkheid tussen de gemeenten en anderzijds een risico voor een meer technocratische aanpak, waarbij maatwerk bij ongelijke situaties uit het oog kan raken.
6.4 SLOTBESCHOUWING
De maatschappij wordt complexer met in toenemende mate cirkels van maatschappelijke activiteit die minder dan voorheen samenvallen. De opgave voor het openbaar bestuur wordt daarmee ingewikkelder, zo ook voor de gemeente. De gedachte dat schaalvergroting van het openbaar bestuur de oplossing biedt, is hardnekkig en wordt ook door de nationale overheid gepropageerd. Wij zien dat, naast een toenemende schaalvergroting door herindeling, gemeenten hun toevlucht zoeken tot samenwerkingsverbanden, onder meer in de vorm van intergemeentelijke diensten.
In het denken over de inrichting van het openbaar bestuur is met de opkomst
van stromingen zoals het New Public Management vanaf het laatste decennium
van de afgelopen eeuw de bedrijfsmatige insteek gaan domineren. Ondanks 6 de suggestie van Hendriks en Tops (1999) dat het New Public Management- gedachtegoed in Nederland naar de achtergrond is verschoven ten gunste van
aandacht voor participatieve beleidsvorming, is de bedrijfsmatige kijk op de
organisatie van overheidsorganisaties springlevend. Hoewel de bedrijfsmatige
benadering door het New Public Management is gevoed, is deze ouder en
breder en daarmee waarschijnlijk ook een constante factor in het denken over
de inrichting van het openbaar bestuur.
Wij zien de bedrijfsmatige benadering onder meer terug in de wijze waarop het
Kabinet Rutte II ingrijpende stelselwijzigingen doorvoert. De insteek lijkt niet
ingegeven te zijn door een maatschappijvisie, maar uit financiƫle noodzaak,
waarbij de veronderstelling is dat gemeenten een groot aantal taken uit het
sociale domein beter en met minder middelen kunnen uitvoeren. De nationale
CONCLUSIES
253


   253   254   255   256   257