Page 254 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 254

Hoofdstuk 6
eigen dynamiek. Er kan een autonome drang ontstaan om de organisatie te laten voortbestaan en te verstevigen, met mogelijk een positief effect op de continuïteit. Ook kan de relatie met de verantwoordelijke gemeentebesturen en gemeenteraden anders zijn bij een afzonderlijke organisatie op afstand dan bij het eigen ambtelijke apparaat. Frederickson, Smith, Larimer en Licari (2012) beschrijven een theoretisch kader voor de bestudering van het openbaar bestuur waarin zij aandacht besteden aan dergelijke effecten. Dit is niet binnen ons onderzoek gericht onderzocht. Wel zijn er indicaties dat dit effect ook in onze casusorganisatie optreedt. Wij zien bijvoorbeeld de diensten aandacht besteden aan een profilering als eigenstadige organisatie met hun website, logo en informatierubriek in de lokale kranten. Het is denkbaar dat een dergelijke profilering naar buiten toe ook doorwerkt op de eigen medewerkers, die zich met hun organisatie identificeren. Illustratief is ook de wijze waarop het management van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek het succes van de dienst in een notitie aan het bestuur uitmeet.226 Het maakt daarbij gebruik van de jaarlijkse publicatie door APE over de kwantitatieve prestaties van gemeenten op het terrein van de WWB. Het op dat moment door APE gepresenteerde beeld was mooier dan op datzelfde moment uit de eigen jaarcijfers kon worden afgelezen.227
Samenvattend
Kijkend vanuit andere perspectieven dan het bedrijfsmatige zien wij een aantal effecten van de samenwerking optreden die bij het aangaan van de samenwerking niet waren beoogd en deels zelfs niet in de overwegingen betrokken.
Een mogelijk effect op de beleidsvrijheid van de gemeenten was wel vooraf in overweging genomen en het behoud van deze beleidsvrijheid was zelfs als randvoorwaarde opgenomen. Toch bleek deze beleidsvrijheid in de feitelijke uitwerking onder druk te komen. Dit maakt onderdeel uit van een breder effect
226 Siemer, F. (30 augustus 2006). Succes van de samenwerking in de ISDB Bollenstreek op bijstandsgebied. Lisse: Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek
227 De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek komt daarin landelijk op de negende plaats
in de top tien dalers van het cliëntenbestand voor de periode 2000 t/m 2004 uit. De cijfers waren echter gebaseerd op voorlopige CBS cijfers. (Wij hebben een van de APE onderzoekers hierover geïnterviewd.) De definitieve cijfers, die in 2006 bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek al bekend waren en in het jaarverslag correct waren opgenomen, gaven geen 8%, maar slechts 3% daling weer.
252


   252   253   254   255   256