Page 244 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 244

Hoofdstuk 6
zou men, gezien de toets op rechtmatigheid, mogelijk een juridische insteek verwachten. Dat blijkt echter niet het geval.
Evenmin treffen wij bij de aanzet tot samenwerking noch bij evaluaties daarvan overwegingen aan, die wij vanuit het maatschappelijke perspectief kunnen interpreteren. In de evaluatie van één casus, en dan nog voornamelijk bij één deelnemende gemeente, vinden wij wel één voorbeeld van een benadering die binnen het maatschappelijke perspectief past. Dit betreft het verslag van een evaluatief bedoelde bijeenkomst van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek op 28 mei 2008.224 Hoewel kort is teruggeblikt op het ontstaan en de ontwikkeling van de intergemeentelijke sociale dienst was deze dag geen systematische evaluatie. De focus lag op de actuele spanningen in de communicatie tussen de intergemeentelijke sociale dienst en de gemeenten. Wel vond de discussie plaats tegen het licht van de mogelijke maatschappelijke effecten van de werkwijze van de sociale dienst.
Concluderend wordt gesteld dat bij de besluitvorming ten aanzien van het aangaan van intergemeentelijke samenwerking in de vorm van een intergemeentelijke dienst in onze casussen vooral vanuit het bedrijfsmatige perspectief is gedacht, met nadruk op kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. Indemargewordendeinzetbaarheidencarrièremogelijkhedenvanmedewerkers in overweging genomen. Afhankelijk van de intentie past deze overweging ook in het bedrijfsmatige perspectief of kan sprake zijn van een ander perspectief buiten de vier door ons gekozen perspectief, bijvoorbeeld dat van de medewerkers. Randvoorwaardelijk wordt door de besluitvormers ook wel vanuit het politieke perspectief gekeken. Hier gaat het eerder om het voorkomen van ongewenste effecten (verliezen van zeggenschap) dan om het realiseren van positieve effecten. In eigen rekenkameronderzoeken blijkt vooral deze politieke randvoorwaarde aandacht te krijgen.
Het juridische perspectief blijkt geen rol te spelen en het maatschappelijke perspectief krijgt slechts in één gemeente een rol van enige betekenis en dan pas nadat het samenwerkingsverband al een aantal jaar bestaat.
Deze conclusies bevestigen het beeld uit de literatuur dat gemeenten zich bij
224 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (28 mei 2008). Verslag van de gezamenlijke bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de ISD-Bollenstreek, het managementteam van de ISD, de beleidsmedewerkers van de ISDB en de ISD-gemeenten. Lisse
242


   242   243   244   245   246