Page 245 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 245

de keuze om te komen tot een intergemeentelijke dienst vrijwel uitsluitend laten leiden door bedrijfsmatige overwegingen. De ‘drie k’s’, kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid staan vaak voorop (Koster, Wever & Glim, 2009). Een bedrijfsmatig perspectief op de gemeente en op oplossingen voor gemeentelijke problemen past vooral bij de bedrijfsmatige rol van de gemeente. Als leverancier van diensten tegen aanvaardbare kosten aan de burgers als klant kan de gemeente als bedrijf worden beschouwd. In de zesde Bart Tromplezing stelt Herman Tjeenk Willink, “De politiek is ‘verbestuurlijkt ” (2013, p.1). Zoals de politiek is opgeschovenrichtingbestuur,ishetbestuuropgeschovenrichtingmanagement. Ook de zijdelingse en vooral randvoorwaardelijke kijk vanuit het politieke perspectief treffen wij aan in de literatuur. Diverse auteurs zoals Fraanje en Herweijer (2013) zien naast een bedrijfsmatige benadering aandacht voor bestuurlijke randvoorwaarden, zoals democratische zeggenschap en verantwoording.
6.2 REALISATIE VAN DE BEOOGDE EFFECTEN
Nu wij in beeld hebben welke effecten door de besluitvormers bij het aangaan van de intergemeentelijke samenwerking werden beoogd, luidt de vervolgvraag: Worden de belangrijkste effecten die de gemeenten bij het opzetten van de
intergemeentelijke sociale dienst beogen daadwerkelijk gerealiseerd?
Wij hebben zojuist vastgesteld dat in onze casussen bedrijfsmatige overwegingen domineren bij het opzetten van een intergemeentelijke
dienst, in het bijzonder verhoging van de kwaliteit, verlaging van de 6 kosten en vermindering van de kwetsbaarheid. Alle drie de beoogde
effecten kunnen worden gerelateerd aan de drie kenmerken van het bedrijfsmatige perspectief effectiviteit, efficiency en continuïteit.
Om deze effecten vanuit het bedrijfsmatige perspectief vast te stellen zijn
voor elk van de drie voor dit perspectief gekozen kenmerken indicatoren geformuleerd (§ 3.3). In paragraaf 5.1 zijn de drie casussen aan de hand van
deze indicatoren geanalyseerd.
Effectiviteit en kwaliteitsverhoging
In de voorgaande paragraaf stelden wij vast dat het begrip kwaliteit door de besluitvormers niet is gedefinieerd, maar kan worden geplaatst onder het begrip effectiviteit. Wij zijn in paragraaf 5.1.1 aan de hand van twee indicatoren
CONCLUSIES
243


   243   244   245   246   247