Page 213 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 213

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
het percentage gegrondverklaringen in beroep kunnen daarom geen harde conclusies worden verbonden.
Zaken in hoger beroep zijn zo uitzonderlijk dat het percentage gegrond- verklaringen voor een indicatie van de rechtszekerheid geen betekenis heeft.
Gelijkheid in voorzieningenniveau (rechts(on)gelijkheid)
In paragraaf 2.3.1 is vastgesteld dat de nationale wetgever binnen het sociale domein bewust ruimte laat voor eigen beleid en regelgeving per gemeente. Gevolg is dat burgers van aangrenzende gemeenten te maken kunnen hebben met verschillend beleid en verschillende regelgeving. Op het moment dat, zoals in onze casussen, de sociale diensten van meerdere gemeenten worden samengebracht binnen één intergemeentelijke sociale dienst, kunnen deze verschillen tussen de participerende gemeenten blijven bestaan. Onze casussen laten echter zien dat dit in de praktijk nagenoeg niet gebeurt.
In elk van de drie casussen houden de gemeenten de mogelijkheid om eigen
beleid op het terrein van sociale zaken te voeren. Bij de behandeling van
het politieke perspectief (§ 5.2.1) stelden wij echter al vast dat in alle drie de
casussen de verordeningen en het beleid binnen het samenwerkingsverband
al snel steeds verder worden geharmoniseerd en dat na verloop van tijd
specifieke gemeentelijke afwijkingen uitzonderlijk en zeer beperkt van aard 5 zijn. De bundeling van waardenconflicten verschuift van gemeentelijk naar intergemeentelijk niveau. Waar de gelijkheid in het voorzieningenniveau eerst
voor het gemeentelijk territoir gold, ontstaat nu een groter intergemeentelijk territoir waarbinnen een gelijk voorzieningenniveau geldt. In het politieke perspectief ging het primair om het (territoriale) niveau waarop belangen worden gebundeld en afgewogen (input). Bij het juridische perspectief gaat het om de vraag of de uitkomst daarvan (output) effect heeft op de (on)gelijkheid.
Een effect van de samenvoeging is daarmee dat voor een groter gebied gelijkheid ontstaat in het voorzieningenniveau.
Ervaren (on)gelijkheid in uitvoering (rechts(on)gelijkheid)
In onze interviews met leden van de cliëntenraden komt naar voren dat de hierboven vastgestelde harmonisatie in het voorzieningenniveau door de cliënten ook als meer rechtvaardig wordt ervaren. Wij treffen dit geluid ook bij raadsleden aan. In juli 2009 stemt de raad van Noordwijk in om zoveel
211


   211   212   213   214   215