Page 212 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 212

Hoofdstuk 5
Vooral de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en Optimisd zijn relatief actief, wanneer een bezwaar is ingediend, om door het informeren van de bezwaarde en soms ook het herzien of herformuleren van het besluit te voorkomen dat een bezwaar ook daadwerkelijk tot behandeling komt. Daar staat tegenover dat bij veel van de benchmarkgemeenten vergelijkbaar wordt gehandeld.
Het percentage gegrondverklaringen in bezwaar als indicator geeft geen eenduidig beeld. Bij één casus (Intergemeentelijke sociale dienstVoorne-Putten- Rozenburg) ligt gemiddeld het percentage gegrondverklaringen wat hoger (+3%). Bij een tweede casus (Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek) lijkt het percentage gegrondverklaringen laag (-4%), maar wij moeten hierbij bedenken dat het aantal bezwaren per cliënt hier hoog ligt. Optimisd heeft relatief het kleinste aantal gegrondverklaringen (-5%). De afwijkingen zijn niet zodanig, dat binnen de benchmark geen vergelijkbare aantallen zouden worden aangetroffen. Gezien het diffuse beeld kunnen wij aan deze afwijking geen verdere conclusies verbinden.
Tot zover ging het over het percentage gegrondverklaringen bij bezwaar. Een klein deel van de cliënten gaat na een afwijzing in bezwaar door en tekent beroep aan bij de rechtbank. Men zou kunnen beargumenteren dat het percentage gegrond verklaarde zaken bij de rechtbank de ultieme indicator zijn voor de juridische kwaliteit waaraan de cliënten hun rechtszekerheid mede ontlenen. De rechter is immers de eerste volledig onafhankelijke instantie die zich over het dossier buigt. Het aantal beroepszaken is echter zo laag dat een gegrondverklaring meer of minder in een jaar meteen al tot een groot percentageverschil leidt.
Alleen van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zijn bovendien cijfers beschikbaar van het aantal gegrond verklaarde beroepszaken. Dit varieert over de jaren van 16% tot 33%. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg is het aantal beroepszaken (gemiddeld 3 per jaar) zo laag dat het percentage gegrondverklaringen weinig zegt. Ook bij Optimisd is het aantal beroepszaken laag (meestal onder de 10 per jaar). Uit de benchmarkgemeenten zijn ten aanzien van beroep maar voor een klein aantal gemeenten de aantallen bekend en in een nog beperkter aantal gevallen is ook het verloop bekend. Maar ook daar gaat het om zeer kleine aantallen. Aan
210


   210   211   212   213   214