Page 188 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 188

Hoofdstuk 5
af te wijken van het voor het hele Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek gebied gevoerde beleid.167
Zo omvat het coalitieakkoord uit 2010 in de gemeente Noordwijk een passage waarin wordt benadrukt dat harmonisatie nooit een doel op zich mag zijn:
Harmonisering van beleid met de regio is geen doel op zich. Mocht de regio het Noordwijks beleid willen overnemen, zodat harmonisatie plaatsvindt, dan is zij daartoe van harte uitgenodigd.168
In de praktijk zijn beleid en regelgeving in alle drie de casussen vrijwel volledig geharmoniseerd. In een eigen beleidsevaluatie in 2007 constateert het bestuur van Optimisd dat er tot dan geen gebruik is gemaakt van de gemeentelijke mogelijkheid tot eigen beleid.169 Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zien wij incidenteel wel kleine, maar desalniettemin voor de burgers die het raakt belangrijke, verschillen hoofdzakelijk op het terrein van de Wmo. Zo wordt in 2009 uit de verordening maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Noordwijk de bepaling geschrapt dat van kinderen van 5 tot 12 enige huishoudelijke taken mogen worden verwacht, terwijl deze bepaling bij de andere gemeenten blijft staan (samenvatting raadsverslagen).
Ook in de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van het beleid, die hoofdzakelijk binnen de intergemeentelijke sociale dienst plaatsvindt, worden de afwegingen (van waardenconflicten) voor het geheel van het samenwerkingsverband gemaakt. Hier speelt ook mee dat de kennis van het beleidsveld binnen de afzonderlijke gemeenten afneemt, waardoor de afhankelijkheid van de ambtenaren van de intergemeentelijke dienst groter wordt, zoals de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout opmerkt.170 Ten slotte harmoniseert ook de uitvoeringspraktijk, die immers bij één ambtelijke organisatie berust.
Daarmee is de bundeling van waardenconflicten, die door de nationale wetgever bewust op lokaal niveau was neergelegd, verschoven naar een bovenlokaal niveau. Dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
167 Verslag raadsvergadering Hillegom, 8 september 2005.
168 Coalitie Noordwijk. (21 april 2010). Het nieuwe gezicht van Noordwijk. ‘Het Zonne-akkoord in
regentijd’. Coalitieakkoord 2010 – 2014. Noordwijk, p. 12
169 Optimisd. (oktober 2007). Voortgangsevaluatie Optimisd 2005-2007. Veghel
170 Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. (juli 2007). Sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand. Hillegom, Lisse & Noordwijkerhout
186


   186   187   188   189   190