Page 186 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 186

Hoofdstuk 5
5.2 HET POLITIEKE PERSPECTIEF
Voor een analyse vanuit het politieke perspectief zijn twee kenmerken benoemd, die nader zijn geoperationaliseerd in onderstaande indicatoren.
Tabel 16 Analysekader politieke perspectief
Kenmerk
Indicator
Bundeling van waardenconflicten
Democratische legitimiteit van het bestuur
Mate van beleidsharmonisatie.
(Meer beleidsharmonisatiemeer bundeling van waardenconflicten op intergemeentelijk niveau)
Formele afstand tussen bestuur en burger.
(Meer afstandmeer druk op de democratische legitimiteit)
Mate van kaderstelling en controle door de raad.
(Betere invulling van de kaderstellende en controlerende rol door de raad meer democratische legitimiteit)
Mate en aard van berichtgeving in de media.
(Meer negatieve berichtgevingminder acceptatielegitimiteit onder druk. Meer positieve berichtgevingmeer acceptatielegitimiteit versterkt. Weinig berichtgevingop langere termijn risico’s voor de democratische legitimiteit)
5.2.1 Bundeling van waardenconflicten
De nationale wetgever heeft taken in het sociale domein in medebewind gegeven, zodat op lokaal niveau passende oplossingen kunnen worden gezocht (§ 2.3.1). Waardenconflicten ten aanzien van de vraag of, in welke mate en hoe de samenleving zorg wil dragen voor burgers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien of die zorg nodig hebben, worden primair op nationaal niveau gebundeld.
Wij hebben in hoofdstuk 2 voor een effect op de bundeling van waarden- conflicten de mate van beleidsharmonisatie als indicator gekozen.
Mate van beleidsharmonisatie
Kennelijk is de wetgever er vanuit gegaan dat het zinvol is om voor een nadere uitwerking ruimte te laten voor een afweging op lokaal niveau. Deze ruimte is sterk ingekaderd door de nationale wetgever, maar gemeenten hebben beleidsvrijheid die zowel kan worden ingevuld in verordeningen (lokale regelgeving) als in de praktische uitvoering. Daarmee kan de lokale politiek inspelen op de specifieke sociaaleconomische omstandigheden in het gebied. Maar dat biedt ook ruimte om in dat beleid keuzes te maken op basis van de politieke voorkeuren en samenstelling van de lokale politiek.
184


   184   185   186   187   188