Page 189 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 189

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
de totstandkoming van intergemeentelijke sociale diensten actief heeft
gestimuleerd (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2003), geeft
aan dat het daarbij niet onwenselijk gevonden wordt wanneer die lokale
invulling voor kleine gemeenten op intergemeentelijk niveau plaatsvindt. Het
verleggen van de bundeling kan dan ook zinvol zijn. Het is voorstelbaar dat de
aard van de waardenconflicten op het sociale terrein verschillend zijn als wij een
grote stedelijke gemeente vergelijken met een kleine plattelandsgemeenschap.
In onze casussen wordt echter samengewerkt door gemeenten die elkaar in
omvang niet al te zeer ontlopen171 en die ook cultureel en sociaaleconomisch
een enigszins coherent gebied172 vormen. Zeker waar de nadruk steeds meer
op participatie en integratie is komen te liggen biedt een bovenlokale aanpak
voordelen. Bij het zoeken naar passende arbeid is vooral bij kleine gemeenten
het eigen grondgebied een te beperkt zoekgebied. Bij de re-integratie in
het arbeidsproces is een aanpak op basis van een regionaal geharmoniseerd
beleid en regelgeving eenvoudiger. Ook in de interviews met de managers
komt naar voren dat een gezamenlijke regionale benadering het makkelijker
maakt om de integratietaak goed uit te voeren. Maar ook ten aanzien van inkomensverschaffing wordt de bovenlokale benadering als voordeel ervaren.
Vooral de cliƫntenraden geven aan dat het voorheen lastig was om uit te
leggen waarom er verschillen waren in vergoedingen tussen aangrenzende 5 gemeenten. Zij ervaren een geharmoniseerde aanpak als meer rechtvaardig.
Wel betekent de bovenlokale bundeling, gegeven het harmoniserende effect dat wij hebben vastgesteld, dat de afweging op basis van lokale politieke voorkeuren minder mogelijk is geworden. Binnen elk van de drie samenwerkingsverbanden zijn duidelijke verschillen in politieke kleur per gemeente. Het lijkt erop dat deze verschillen minder kans krijgen om door te werken in het beleid.
171 De meest in het oog springende afwijking in schaal betreft de gemeente Warmond binnen de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. Deze gemeente is echter vrij snel daarna heringedeeld.
172 Binnen de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg is in dit opzicht Rozenburg wel wat afwijkend. Rozenburg is dan ook uiteindelijk bij Rotterdam getrokken.
187


   187   188   189   190   191