Page 168 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 168

Hoofdstuk 5
In de tabellen 8, 9 en 10 zien wij per casus het aantal inwoners, het aantal WWB cliënten en de formatie (aantal voltijds formatieplaatsen). Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is dit de formatie exclusief Wmo, waarbij naar rato van de Wmo functies ook een deel van de overhead- formatie is afgetrokken. Vervolgens toont de tabel het aantal formatieplaatsen per 100 WWB-cliënten en het aantal formatieplaatsen per 10.000 inwoners. (Uitgezonderd het aantal inwoners en cliënten zijn getallen op een tiende afgerond.) Als het aantal formatieplaatsen ten opzichte van cliënten en inwoners daalt, neemt de efficiency toe.156 Onder elke tabel zien wij ook een grafiek (figuur 8, 9 en 10) met het aantal formatieplaatsen per 100 WWB- cliënten en het aantal formatieplaatsen per 10.000 inwoners. (Waar de ratio ongunstiger wordt ten opzichte van het voorgaande jaar is het cijfer rood. Waar de ratio gunstiger is dan het voorgaande jaar is dit groen. Waar de ratio gelijk blijft is het cijfer zwart.)
Het valt op dat bij alle drie de casussen de formatie van het samenwerkings- verband het tweede jaar al is toegenomen, zowel absoluut als relatief. Alleen bij Optimisd is deze toename klein, zowel in absolute zin als relatief tot het aantal cliënten. Relatief tot het aantal inwoners is het verschil zelfs zo klein dat dit door de afronding op tienden in de tabel niet zichtbaar wordt. Bij de andere twee casussen (Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg) is de toename echter groter. In § 4.2 en § 4.3 zagen wij dat in beide samenwerkings- verbanden is uitgegaan van een te krappe start formatie, die al snel moest worden bijgesteld.
Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek (tabel 8 en figuur 8) zien wij in het tweede jaar (2003) het effect van de eerder genoemde correctie op de startformatie. In 2004 is de daling van de formatie in absolute en relatieve zin verwaarloosbaar klein.
In 2005 stijgt de formatie bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek in absolute en relatieve zin flink. Dat komt door de start in 2005 van het Bureau Werk, waarbij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek de begeleiding naar werk zelf ter hand neemt. Daarmee wordt een deel
156 In de tabellen hebben wij een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar rood gemaakt en een daling groen. Bij inwoneraantal zijn alleen sprongen van meer dan 10.000 in een jaar gekleurd.
166


   166   167   168   169   170