Page 124 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 124

Hoofdstuk 3
jaarverslagen, alle jaarrekeningen, alle notulen van bestuursvergaderingen en alle rapportages van alle benchmarkonderzoeken en klanttevredenheids- onderzoeken waaraan is deelgenomen.
Bij de participerende gemeenten zijn alle coalitieakkoorden of college- programma’s, alle relevante rekenkameronderzoeken en de notulen van alle raadsvergaderingen vanaf de periode van voorbereiding van de gemeenschappelijke regeling t/m 2011 bestudeerd.
De raadsnotulen uit de vroegere jaren zijn in het gemeentearchief opgezocht. Gaande de onderzoeksperiode zijn bij steeds meer gemeenten de notulen online beschikbaar gekomen. In de laatste jaren zijn sommige gemeenten er toe overgegaan om alleen besluitenlijsten te publiceren en een geluidsopname van de raadsvergadering online beschikbaar te stellen. Op basis van de besluitenlijst zijn de relevante geluidspassages opgezocht en beluisterd. Wij hebben een samenvatting van de ten aanzien van de casus relevante passages uit de raadsnotulen samengesteld en als bijlage D opgenomen.
Ten slotte zijn lokale kranten (online en papier) gescreend op berichten over de sociale dienst en het beleidsveld. De wijze waarop berichten uit de media zijn geselecteerd en geïnterpreteerd wordt in paragraaf 3.2.2 nader toegelicht.
Gebruikte benchmarkonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken omvatten ook kwalitatieve informatie in die zin dat uitkomsten veelal in een cijfer worden uitgedrukt. Waar dit cijfer een subjectief oordeel uitdrukt (tevredenheid) beschouwen wij dit echter als kwalitatieve informatie. Bij het gebruik van benchmark- en klanttevredenheidsonderzoeken is sprake van het gebruik van bestaand onderzoek, waarbij wij de uitkomsten hebben gebruikt en geïnterpreteerd voor onze eigen doeleinden. Dat heeft voor- en nadelen (Jansen, 2009). Door deze handelswijze hoeft een groot stuk arbeidsintensief onderzoek niet zelf te worden uitgevoerd. Bovendien was het ook niet mogelijk geweest om dit zelf te doen, niet alleen om praktische en logistieke redenen. In het bijzonder belevingsonderzoek, zoals de klanttevredenheidsonderzoeken voor een bepaald jaar, kan niet later worden uitgevoerd. Het moment van het veldonderzoek bepaalt het moment waarvoor de beleving is vastgesteld. Een nadeel is dat de onderzoeker geen invloed heeft gehad op de onderzoeksopzet en dat ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek niet altijd even goed is vast te stellen. Wij hebben in overweging genomen dat de uitvoerders van de diverse gebruikte benchmark- en klanttevredenheidsonderzoeken te
122


   122   123   124   125   126