Page 126 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 126

Hoofdstuk 3
minimaal twee en maximaal vijf jaar bestonden. Doordat het onderzoek zelf enkele jaren zou duren gaf dat de mogelijkheid om elke casus over minimaal vijf jaar te volgen, terwijl nog gesproken kon worden met direct bij het ontstaan betrokkenen. De casussen zijn in 2006 geselecteerd. Er gold op dat moment een stimuleringsregeling van het Rijk, gericht op het stimuleren van intergemeentelijke samenwerking op het terrein van de bijstand (Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw, ingegaan op 30 mei 2003, vervallen per 1 juli 2006). Het kenniscentrum voor het sociale domein, StimulanSZ, droeg bij aan deze stimulering in de vorm van handreikingen en andere publicaties (StimulanSZ, 2002, 2004).38 Binnen het sociale domein waren, mede daardoor, diverse intergemeentelijke sociale diensten als voorbeeld van intergemeentelijke dienst voorhanden die tevens aan het leeftijdscriterium voldeden.
Alle casussen betreffen intergemeentelijke diensten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Hoewel wij voorkeur hadden voor casussen met een gelijke juridische vorm hoefde dit eigenlijk geen selectiecriterium te zijn. Wij vonden echter geen voorbeeld van een intergemeentelijke sociale dienst die niet op basis van deWGR was georganiseerd. Het leeftijdscriterium voor het samenwerkingsverband beperkte het aantal mogelijkecasussen.Indeselectiespeeldebovendienmeedatditonderzoekbegon uit verwondering, die ontstond tijdens de eigen adviespraktijk bij gemeenten waar intergemeentelijke sociale diensten werden opgezet. Verwondering over de eenzijdigheid in de focus op kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid en over het ongefundeerde optimisme over de gekozen oplossing. De casusselectie is daarmee begonnen bij gemeenten die uit onze eigen adviespraktijk bekend waren, wat ook het leggen van contact vergemakkelijkte. Wel is bewust ernaar gestreefd om drie casussen in drie verschillende regio’s te selecteren, al ging om praktische redenen van reisafstand de voorkeur niet uit naar diensten in het noorden of oosten van het land. Wij hebben geen redenen om te veronderstellen dat een keuze voor een dienst in een heel ander landsdeel tot andere uitkomsten zou leiden.
Een praktische overweging bij de selectie was de toegankelijkheid van informatie, inclusief de bereidheid om interviews toe te staan. Daarom zijn voor
38 Hoewel de tijdelijke stimuleringsregeling per 1 juli 2006 verviel heeft StimulanSZ in 2007 nog een handreiking intergemeentelijke samenwerking uitgebracht, toegespitst op sociale zaken (StimulanSZ, 2007).
124


   124   125   126   127   128