Page 112 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 112

Hoofdstuk 3
3.4 OPERATIONALISERING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE PERSPECTIEF
In de verkenning van het maatschappelijke perspectief in paragraaf 2.5 hebben wij overheidszorg voor de burgers en de betrokkenheid van burgers op elkaar als kenmerken benoemd. Hieronder worden deze geoperationaliseerd.
3.4.1 Zorg voor de burger (verticaal)
In de verticale lijn kunnen wij ons dan afvragen of de zorg van de overheid op het aandachtsterrein van de sociale dienst hierdoor wordt beïnvloed. In de verticale lijn stimuleert en, voor zover in haar macht ligt, borgt de overheid - hier de gemeente – de sociale grondrechten van de burger. Dat betekent dat de overheid zoveel mogelijk bevordert dat burgers kunnen participeren in de samenleving (Berghman & Verhalle, 2003). Met andere woorden, worden de burgers door een intergemeentelijke sociale dienst (beter) in staat gesteld om volwaardig binnen de samenleving te participeren? Deze maatschappelijke participatie hangt direct samen met het bestaansrecht van de sociale dienst. De missie van een (hier inter-) gemeentelijke sociale dienst ligt bij uitstek in het verlengde van de maatschappelijke rol van de gemeente, in het bijzonder de taak om de burgers binnen de gemeente in de maatschappij zoveel mogelijk te laten participeren. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de sociale grondrechten.
De sociale diensten dragen bij aan de maatschappelijke participatie van de cliënten, op korte termijn door inkomensvoorziening en op langere termijn door het stimuleren van re-integratie in het arbeidsproces. En waar de sociale dienst ook het terrein van zorg omvat, zijn de zorgvoorzieningen bedoeld om de maatschappelijke participatie van de zorgbehoevende burgers te vergroten. Vanuit het maatschappelijk perspectief gaat het niet in de eerste plaats om het niveau van zorg in materiële zin, maar vooral om het maatschappelijk effect daarvan. Wij richten ons daarom op de maatschappelijke beleving van de overheidszorg. Wij richten ons daarbij zowel op de cliënten zelf als op de maatschappij in bredere zin.
De beleving bij de cliënten zelf meten wij af aan de tevredenheid van de cliënten. De maatschappelijke beleving in bredere zin meten wij af aan het oordeel van de cliëntenraden, waarin diverse maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn.
110


   110   111   112   113   114