Page 111 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 111

OPERATIONALISERING EN ONDERZOEKSAANPAK
zijn de verordeningen en raadsbesluiten bestudeerd. Daarnaast is het aspect in de diverse interviews aan de orde geweest.
Ervaren (on)gelijkheid in uitvoering (rechts(on)gelijkheid)
Op microniveau richten wij ons vervolgens op de individuele burger. In welke mate worden binnen het samenwerkingsverband gelijke gevallen gelijk behandeld? Maar ook, in welke mate is er ruimte om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen?
Een gedetailleerd onderzoek naar individuele dossiers was praktisch niet
haalbaar. De mate waarin stakeholders (cliënten, raadsleden, bestuurders)
ervaren of gelijke gevallen gelijk worden behandeld geeft echter wel een goede 3 indicatie. Net als de mate waarin zij ervaren, of er ruimte is om rekening te
houden met individuele omstandigheden.
Onze meting van de ervaren rechts(on)gelijkheid is gebaseerd op interviews
met bestuurders, management en leden van cliëntenraden. Maar ook is
gekeken naar documenten rond een discussie die zich in 2007 in de casus Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek voordeed.34 Hoewel wij rond
de drie casussen uitgebreid archiefonderzoek hebben gedaan en ook alle raadsverslagen hebben bestudeerd komen wij de vraag of de intergemeentelijke
sociale dienst enerzijds voldoende rechtsgelijkheid biedt maar ook voldoende
ruimte heeft en neemt voor maatwerk verder niet tegen.
Tabel 4 Analysekader juridische perspectief
Kenmerk
Indicator
Legaliteit
Algemene rechtsbeginselen (Rechtszekerheid)
Algemene rechtsbeginselen (Rechts(on)gelijkheid)
Bestuurlijke inrichting in overeenstemming met de wet.
(indien niet in overeenstemminglegaliteit gecompromitteerd)
Het al dan niet verzwakken van het formele juridische kader voor overheidshandelen.
(verzwakking kaderminder rechtszekerheid)
Aantal juridische procedures t.o.v. de benchmark.
(meer procedures t.o.v. de benchmarklagere rechtszekerheid)
Percentage gegrondverklaringen in bezwaar en beroep t.o.v. de benchmark. (meer gegrondverklaringen t.o.v. de benchmarklagere rechtszekerheid)
Gelijkheid in voorzieningenniveau.
(meer gelijkheid in niveau van voorzieningenmeer rechtsgelijkheid)
Ervaren (on)gelijkheid in uitvoering.
(meer positieve perceptie t.a.v. gelijk omgaan met gelijke gevallen, rekening houdend met ongelijke gevallenmeer rechtsgelijkheid)
34 De Roon, 12 september 2007
109


   109   110   111   112   113