Page 106 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 106

Hoofdstuk 3
De overheid is gebonden aan het juridische kader, de ‘rule of law’ (Rosenbloom, Kravchuk & Clerkin, 2009; Zijderveld, 1996). De gemeentelijke sociale dienst voert sociale wet- en regelgeving uit. Verzwakt dit juridische kader door het intergemeentelijk organiseren van de sociale dienst? Het is dit kader dat de burgers ten aanzien van de sociale voorzieningen in formele zin rechtszekerheid biedt. Het al dan niet verzwakken van het formele juridische kader is daarmee een indicator voor de formele rechtszekerheid.
Om op deze indicator te toetsen is gekeken naar de sociale wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoeringstaken van de casusorganisaties. Daarbij zijn alleen wijzigingen relevant die specifiek zijn voor het samenwerkingsverband. Vervolgens is gekeken of in de toelichting op de regeling en/of in de raadsstukken rond de behandeling aanwijzingen zijn te vinden of de aard van de wijzigingen een relatie heeft met het intergemeentelijke karakter van de dienst. Pas als er een wijziging kan worden vastgesteld volgt de vraag of deze als verzwakking kan worden geïnterpreteerd.
Aantal juridische procedures (rechtszekerheid)
Betrouwbaarheid is een centrale eis, die aan een overheidsorganisatie wordt gesteld (Bekke, 1990). Deze betrouwbaarheid is gefundeerd in het recht. Volgens Hirsch Ballin staat de rechtszekerheid onder druk van “... overvloedige normstelling, uitlegproblemen veroorzaakt door slechte kwaliteit van wetgeving, <en> het gemis aan overtuigingskracht van wettelijke regelingen ...” (1987, p. 96), wat tot uitdrukking komt in een intensief beroep op de rechter.
De sociale wet- en regelgeving is in belangrijke mate nationaal bepaald. Ongeacht de kwaliteit, de sociale dienst moet het hier mee doen, of de uitvoering nu gemeentelijk of intergemeentelijk is. De kwaliteit van de lokale verordeningen en normstelling zou mogelijk wel beïnvloed kunnen worden door de samenwerking, maar de speelruimte daarbij is beperkt. Vooral de kwaliteit van uitvoering kan een variabele zijn met doorwerking op de mate van beroep op de rechter.
Daarmee kan het aantal juridische procedures (zowel bezwaar als beroep31) een indicator voor de ervaren rechtszekerheid zijn. Een hoger aantal procedures kan in beginsel zowel worden uitgelegd als indicator voor een hoger als voor
31 Onder beroep verstaan wij alle rechtelijke procedures, dus ook voorlopige voorzieningen en hoger beroep.
104


   104   105   106   107   108