Page 107 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 107

OPERATIONALISERING EN ONDERZOEKSAANPAK
een lager ervaren rechtszekerheid. Hoger als het algemeen vertrouwen in de
bezwaar- en beroepsinstanties hoog is, zodat de cliënt het vertrouwen heeft
dat hij daar zijn recht kan halen. Lager als het vertrouwen in de rechtszekerheid
ten aanzien van de beslissingen van de sociale dienst laag is. Wij gaan er
vanuit dat het vertrouwen in de bezwaar- en beroepsinstanties, zeker in de onafhankelijke rechter in beroep, los staat van het al dan niet intergemeentelijk
zijn georganiseerd van de sociale dienst. Hier zal eerder sprake zijn van een
landelijke trend. Daarmee is het effect van het vertrouwensniveau ten aanzien
van bezwaar en zeker beroep voor de casusorganisaties en de benchmark
neutraal. Dan blijft over het effect op het vertrouwen in de beslissingen van de
dienst zelf. Dat betekent dat een hoger aantal procedures ten opzichte van de 3 benchmark een indicatie is voor een lager vertrouwen in de rechtszekerheid
waar het gaat om de besluiten van de sociale dienst.
Wij hebben de aantallen bezwaar- en beroepschriften voor elk van de drie casussen achterhaald en een benchmark samengesteld om deze te vergelijken met de aantallen bij niet intergemeentelijk georganiseerde sociale diensten.
De aantallen bezwaarschriften en beroepschriften bij de drie casusorganisaties zijn ontleend aan de jaarverslagen van de samenwerkingsverbanden.
Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek worden de bezwaren op het terrein van werk en inkomen (hoofdzakelijk de WWB) en op het terrein van de Wmo op één hoop gegooid. De controller stelt desgevraagd dat ongeveer 25% van de bezwaren uit de Wmo voortkomt en de overige uit de WWB. Op basis daarvan hebben wij 75% van de in de jaarverslagen genoemde aantallen bezwaren toegerekend aan de WWB.
Het aantal bezwaarschriften is gedeeld door het aantal cliënten WWB (volgens CBS Statline). Waar sprake is van een half jaar (Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek 2002 en Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten, Rozenburg 2004) is daarvoor gecorrigeerd door het aantal bezwaren keer twee door het aantal cliënten te delen.
Wij hebben een benchmark samengesteld om het aantal bezwaarschriften in de drie casussen tegen af te kunnen zetten. Er is aan dertig gemeenten gevraagd om over de jaren 2002 t/m 2011 het aantal bezwaarschiften en beroepszaken WWB (tot 2004 Awb) aan te leveren alsmede het verloop daarvan. Bij de
105


   105   106   107   108   109